Menu Content/Inhalt

Advertisement
Rozmowa o prac�
Porozmawiajmy o pieni�dzach
Autor: Pracuj.pl   
Negocjowanie p�acy to jeden z najtrudniejszych element�w rozmowy kwalifikacyjnej. Od efekt�w zale�y nie tylko satysfakcja pracownika, ale i decyzja o przyj�ciu kandydata do pracy.
Czytaj ca�o��...
Trudne pytania w procesie rekrutacji
Autor: Pracuj.pl   
Jakie s� Twoje najwi�ksze osi�gni�cia, jakie Twoje cechy czy umiej�tno�ci umo�liwi�y ich realizacj�? Jakie by�y Twoje najwi�ksze wpadki, czego si� dzi�ki nim nauczy�e(a)�? Jakie s� Twoje trzy najwi�ksze wady? Sprawd� jak nale�y odpowiada� na tego typu pytania.
Czytaj ca�o��...
Prze�amanie lod�w
Autor: Wioletta Bykas-Darnowska   
Wi�kszo�� rozm�w rozpoczyna si� od wprowadzenia mi�ej atmosfery, tzw. "prze�amania lod�w". Nie zdziw si� wi�c, gdy kto� Ci� spyta o pogod�, o ostatni mecz (watro zna� wynik �rodowego spotkania), o dojazd do firmy, o parkowanie, powie, �e masz �adny krawat itd. Wszystko po to, aby nawi�za� z Tob� kontakt, wprowadzi� sympatyczn�, partnersk� atmosfer� podczas rozmowy.
Czytaj ca�o��...
Pytania kandydata do osoby rekrutuj�cej
Autor: Wioletta Bykas-Darnowska   
W trakcie rozmowy rekrutacyjnej mo�esz zadawa� pytania. Ju� na pierwsze spotkanie warto przygotowa� sobie kilka pyta�, kt�re zadasz osobie przeprowadzaj�cej rekrutacj�.
Czytaj ca�o��...
Brzmie� przekonywuj�co
Autor: Jobpilot.pl   
G�os jest jednym z czynnik�w, kt�re decyduj� o sympatii b�d� antypatii. Jak wiadomo, w sytuacjach krytycznych zakradaj� si� takie czynniki jak dr�enie r�k, dygotanie ze strachu. Trening g�osu mo�e temu zapobiec i wesprze� profesjonalne wyst�pienie.
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com