Menu Content/Inhalt

Advertisement
Poszukiwanie pracy
Milionom si� uda�o
Autor: Piotr Henzler   
Od czego zacz�� poszukiwanie pracy? Cz�owiek musi przede wszystkim realnie oceni� swoje mo�liwo�ci, umiej�tno�ci i kompetencje. Ale to nie wystarczy. Co jest jeszcze potrzebne, m�wi Sylwiusz Retowski, psycholog z Uniwersytetu Gda�skiego.
Czytaj ca�o��...
Praca na odleg�o��
Autor: Iza Zbonikowska   
Ci, kt�rzy lubi� wolno�� od szefa, ale nie decyduj� si� w�asn� dzia�alno�� gospodarcz� i chc� pracowa� niewiele ryzykuj�c - licytuj�. Freelancer to inaczej tzw. "wolny strzelec", a wi�c kto�, kto zazwyczaj jest specjalist� w danej dziedzinie, nie pracuje na etacie, ale realizuje projekty na zlecenie. Mo�liwo�ci znalezienia zlecenia s� znacznie wi�ksze dzi�ki internetowym serwisom freelancerskim. Sie� otworzy�a przed wolnymi strzelcami nowe drzwi.
Czytaj ca�o��...
Alternatywne formy zatrudnienia
Autor: Ewelina Zasada   
Sie� jest miejscem, kt�re mo�e nam pom�c w znalezieniu pracy. Jeszcze kilkana�cie lat temu niewyobra�alne by�o pracowa� na odleg�o�� Dzisiaj nie wychodz�c z domu mo�emy zarabia� pieni�dze i to ca�kiem du�e.
Czytaj ca�o��...
Dla kogo sta�e absolwenckie?
Autor: Ewelina Zasada   
Jak wynika z bada� przeprowadzonych przez Grup� MODUS, ��cznie 48% student�w i absolwent�w szuka p�atnej praktyki lub sta�u. Praktyki i sta�e to cz�sto jedyna szansa dla m�odych ludzi aby zdoby� do�wiadczenie zawodowe.
Czytaj ca�o��...
Nauczyciel szuka pracy
Autor: Ewelina Zasada   
Absolwentom kierunk�w pedagogicznych coraz cz�ciej po studiach grozi bezrobocie. Dyrektorzy szk� cz�sto zwalniaj� ju� zatrudnionych nauczycieli lub ograniczaj� im godziny pracy, nie m�wi�c o zatrudnianiu nowych. Nauczyciele z d�ugim sta�em mog� przej�� na wcze�niejsz� emerytur�. Jednak ilo�� miejsc dla m�odych drastycznie si� nie zwi�kszy, bo nie wszyscy pedagodzy chc� skorzysta� z takiej mo�liwo�ci.
Czytaj ca�o��...
Specjalno�� prawnika
Autor: Iza Zbonikowska   
Prawo to nie�atwe studia i warto dobrze si� zastanowi�, jak pokierowa� swoj� edukacj� i p�niejsz� �cie�k� kariery. S� dziedziny, w kt�rych - zdaniem ekspert�w - warto si� specjalizowa�.
Czytaj ca�o��...
Rynek pracy prawnik�w - zdaniem ekspert�w
Autor: Pracuj.pl   
Przeczytaj, co o warunkach pracy, procesie rekrutacji i wymaganiom stawianym kandydatom m�wi� eksperci!
Czytaj ca�o��...
Koniec z bezrobociem
Autor: Jobpilot.pl   
Przede wszystkim potrzebna jest niez�omna wiara. Z Twoj� ostatni� prac� co� nie wysz�o? Mo�e mia�e� problemy z szefem lub z kolegami? Okresowo wys�ano Ci� na urlop albo wypowiedziano Ci prac�? Odpr� si�. Pomo�emy Ci przygotowa� si� do nadchodz�cej rozmowy kwalifikacyjnej.
Czytaj ca�o��...
Poszukiwanie pracy przez Internet - zalety i wady
Autor: Jobpilot.pl   
Poszukiwanie pracy przez Internet ma bez w�tpienia wiele korzy�ci. Te jednak nie powinny przes�ania� zwi�zanych z tym problem�w. Tylko ten, kto jest ich �wiadomy, mo�e w�a�ciwie je wykorzysta�.
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com