Menu Content/Inhalt

Advertisement
Inne
Prawne aspekty szkole� pracowniczych
Autor: El�bieta Moro�   
Kodeks pracy nak�ada na pracodawc� obowi�zek u�atwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, �e pracodawca jest zobowi�zany do finansowania szkolenia "na ��danie" pracownika. Wzajemne relacje pracodawcy i pracownika w zakresie zagadnie� zwi�zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych precyzuj� konkretne przepisy. Najcz�ciej zalecenie dotycz�ce u�atwiania pracownikom dokszta�cania si� jest realizowane na podstawie przepis�w rozporz�dzenia w sprawie zasad i warunk�w podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta�cenia og�lnego doros�ych. Warto pami�ta�, �e istniej� grupy zawodowe (np. s�u�ba zdrowia, nauczyciele), dla kt�rych stosuje si� inne przepisy. Tak�e zasady szkolenia bezrobotnych oraz zakres �wiadcze� przys�uguj�cych po uko�czeniu szkolenia reguluj� odr�bne przepisy.
Czytaj ca�o��...
Rozmowa kwalifikacyjna - na co zwr�ci� uwag�?
Autor: El�bieta Moro�   
Pracodawcy zajmuj�c si� rekrutacj� pracownik�w korzystaj� z metod pozwalaj�cych wybra� najlepszych kandydat�w. Musz� dostrzec te osoby, kt�re maj� najwi�kszy potencja� oraz te, kt�re doskona�� autoprezentacj� tuszuj� brak wiedzy i umiej�tno�ci niezb�dnych do pracy na wybranym stanowisku. Aby zrealizowa� te cele, potrzebna jest wiedza, jak prawid�owo oceni� fachowo�� oraz predyspozycje.
Czytaj ca�o��...
Zmiany w zespole sprzeda�y
Autor: Andrzej Niemczyk, Wies�aw Grzesik, Jerzy Pa�nik   
Zmiany w dziale handlowym - je�li s� �le wprowadzone - oznaczaj� spadek sprzeda�y i pogorszenie wynik�w ca�ej firmy. Mo�na je jednak wprowadza� bez szkody dla motywacji w zespole i wynik�w handlowych. Byle robi� to z g�ow�.
Czytaj ca�o��...
M�odzi pracownicy w Twojej firmie
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka przeznaczona jest dla pracodawcy zatrudniaj�cego m�odych pracownik�w. Poza wynikaj�cymi z kodeksu pracy obowi�zkami pracodawca ma wiele mo�liwo�ci stworzenia przyjaznego �rodowiska pracy – ulotka zawiera m.in. przyk�ady tzw. dobrych praktyk.
Czytaj ca�o��...
Mi�kki szef
Autor: Andrzej Niemczyk, Jerzy Pa�nik, Wies�aw Grzesik   
Wielu handlowc�w bardzo lubi, kiedy kieruje nimi prze�o�ony preferuj�cy mi�kki styl zarz�dzania. Wielu, ale nie wszyscy. Okazuje si�, �e �agodne traktowanie podw�adnych cz�sto mo�e obr�ci� si� przeciwko szefowi lub jego podw�adnym.
Czytaj ca�o��...
Jednakowe prawa, r�wne traktowanie. Informacje dla pracodawc�w.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Zagadnienia r�wnego traktowania kobiet i m�czyzn w zatrudnieniu: okre�lenie dyskryminacji bezpo�redniej i po�redniej, poprawno�� w procesie rekrutacji, wynagrodzenie os�b zatrudnionych, sankcje karne z tytu�u naruszenia zasady r�wnego traktowania. Tak�e: propozycja dobrej praktyki – zapobieganie poprzez informacj� na terenie zak�adu pracy.
Czytaj ca�o��...
Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Poradnik w przyst�pny spos�b podaje i obja�nia niezb�dne dla pracodawcy regulacje prawa pracy. Szczeg�owo om�wiono: stosunek pracy, w tym zagadnienie r�wnego traktowania oraz mobbingu, wynagrodzenie za prac�, odpowiedzialno�� pracownika, czas pracy, urlopy, uprawnienia pracownik�w zwi�zane z rodzicielstwem, ochron� pracy m�odocianych, obowi�zki w zakresie bhp.
Czytaj ca�o��...
In�ynierowie chc� pracowa� dla du�ych
Autor: Bank Danych o In�ynierach   
Jak wynika z sonda�u przeprowadzonego przez Bank Danych o In�ynierach dla 27.5% polskiej kadry in�ynierskiej nie ma znaczenia wielko�� firmy, w kt�rej mieliby podj�� prac�. W drugiej grupie (24.4%) znale�li si� in�ynierowie, kt�rzy chcieliby pracowa� w firmie zatrudniaj�cej od 50 do 249 pracownik�w.
Czytaj ca�o��...
Ustawa w sprawie rad pracowniczych podpisana
Autor: PAP   
Prezydent Lech Kaczy�ski podpisa� ustaw� z 7 kwietnia "o informowaniu pracownik�w i przeprowadzania konsultacji z nimi" - poda�o w pi�tek PAP Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. Ustawa nakazuje tworzenie w przedsi�biorstwach rad pracowniczych.
Czytaj ca�o��...
In�ynier do wynaj�cia
Autor: Bank Danych o In�ynierach   
Tylko 17,3% polskiej kadry in�ynierskiej m�wi kategoryczne "nie" ofertom pracy przewidzianym jedynie na czas okre�lony. To jest takim, kt�re nie zak�adaj� mo�liwo�ci przed�u�enia umowy. Wszyscy pozostali w mniejszym b�d� wi�kszym stopniu gotowi s� rozwa�y� podj�cie tego typu wsp�pracy - wynika z sonda�u przeprowadzonego przez "Bank Danych o In�ynierach".
Czytaj ca�o��...
<< Start < Poprzednia 1 2 Nast�pna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 15 z 17
designed by www.madeyourweb.com