Menu Content/Inhalt

Advertisement
BHP
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymaga� w zakresie bhp.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Publikacja jest adresowana do os�b odpowiedzialnych za stan bhp w ma�ych zak�adach pracy i stanowi rodzaj listy kontrolnej zawieraj�cej wykaz najwa�niejszych wymaga� dyrektywy 89/655/EWG z wybranymi przyk�adami dzia�a� dostosowawczych. Nie uwzgl�dniono dodatkowych wymaga� dla maszyn mobilnych i do podnoszenia �adunk�w - dostosowanie do wymaga� tej grupy maszyn powinno by� oceniane przez firmy specjalistyczne.
Czytaj ca�o��...
Poradnik dla pracodawc�w z zak�ad�w przetw�rstwa owoc�w i warzyw.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Dostosuj sw�j zak�ad do obowi�zuj�cego prawa pracy. Poradnik dla pracodawc�w z zak�ad�w przetw�rstwa owoc�w i warzyw. Lista kontrolna.
Czytaj ca�o��...
Materia� pomocniczy dla pracodawc�w w ma�ych zak�adach gastronomicznych.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Dostosuj sw�j zak�ad do obowi�zuj�cego prawa pracy. Materia� pomocniczy dla pracodawc�w w ma�ych zak�adach gastronomicznych. Lista kontrolna.
Czytaj ca�o��...
Zanim zaczniesz budowa�. Wa�ne informacje dla inwestor�w
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Publikacja informuje o najwa�niejszych obowi�zkach i powinno�ciach inwestora budowlanego w sferze bezpiecze�stwa pracy na tle innych jego obowi�zk�w; wskazuje najcz�stsze zagro�enia zdrowia i �ycia pracownik�w na budowie, informuje o prawnych skutkach zaniedba� inwestorskich w tej dziedzinie oraz w formie zestawu pyta� przedstawia list� najwa�niejszych spraw i zada�, kt�re powinny by� za�atwione i wykonane w zwi�zku z podj�t� i prowadzon� budow�.
Czytaj ca�o��...
Odpowiedzialno�� kierownika budowy za bezpiecze�stwo pracy
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Nowe obowi�zki kierownika budowy okre�lone przez art. 21a i art. 22 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (w wyniku wdro�enia do prawa polskiego zasad i przepis�w prawa europejskiego, tu: Dyrektywa Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r.): obowi�zek sporz�dzenia planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jako koordynator dzia�a� na rzecz bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia – prawa i obowi�zki.
Czytaj ca�o��...
Niepe�nosprawni. Wymagania techniczno-budowlane
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Budynki, w kt�rych zatrudnia si� osoby niepe�nosprawne, a tak�e ich otoczenie musz� spe�nia� okre�lone przepisami techniczno-budowlanymi wymagania. Autor podaje warunki, jakie powinny spe�nia�: ogrodzenia, miejsca postojowe i gara�e dla aut osobowych, doj�cia i dojazdy, wej�cia do budynk�w, okna, grzejniki, pochylnie i schody, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, urz�dzenia d�wigowe. Przyk�adowe, zgodne z przepisami, rozwi�zania techniczno-budowlane przedstawiono tak�e na przejrzystych szkicach.
Czytaj ca�o��...
BHP cz�� 3: O wy�szo�ci BHP nad Produkcj� i Sprzeda��
Autor: B�a�ej Kuli�ski   
Kontynuuj�c seri� artyku��w dla Pracodawcy pora przej�� wreszcie do obowi�zk�w na�o�onych na niego Kodeksem Pracy. Poprzedni artyku� przedstawia� koszty, kt�re Pracodawca mo�e ponie��, niemniej jednak wyegzekwowanie pewnych zachowa� bez wprowadzenia tego do przepis�w rangi ustawy (a nawet Konstytucji) nie by�oby mo�liwe.
Czytaj ca�o��...
BHP cz�� 2: O wy�szo�ci BHP nad Produkcj� i Sprzeda��
Autor: B�a�ej Kuli�ski   
Jakie koszty mo�emy ponie��, gdy nie zapewnimy bezpiecznych i higienicznych warunk�w pracy naszym Pracownikom?
Czytaj ca�o��...
BHP cz�� 1: O wy�szo�ci BHP nad Produkcj� i Sprzeda��
Autor: B�a�ej Kuli�ski   
Dlaczego BHP jest wa�ne? Zapewne niejeden Pracodawca na tak postawione pytanie odpowiedzia�by: "A to ono jest w og�le wa�ne?", maj�c oczywi�cie na uwadze tak wa�ne dla ka�dej firmy obszary, jak produkcja, sprzeda�, zakupy, czy nawet utrzymanie ruchu. I mo�e rzeczywi�cie w por�wnaniu z tak powa�nymi dzia�aniami ka�dego przedsi�biorstwa, jakie wymieni�em wcze�niej, BHP wypada blado i nie dor�wnuje im rang�? Czy� BHP nie jest na szarym ko�cu, tak� ma�� niepotrzebn�, a wr�cz przeszkadzaj�c� instytucj� - jeszcze z minionej epoki? Mo�e nale�a�oby ka�demu Prezesowi wypowiadaj�cemu takie s�owa przyzna� racj�?
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com