Menu Content/Inhalt

Advertisement
Rekrutacja
Rekrutacja wewn�trzna czy zewn�trzna? Wady i zalety. Drukuj E-mail
Autor: El�bieta Moro�   
Ka�demu pracodawcy zale�y na tym, aby zatrudnia� produktywnych, kompetentnych pracownik�w wsp�dzia�aj�cych ze sob� w interesie firmy. Wyb�r os�b na wakuj�ce stanowiska to priorytetowy element w procesie budowania zaufanego zespo�u. Rozpoczynaj�c proces rekrutacji warto wiedzie�, jaki wp�yw na nastroje i zachowania pracownik�w w firmie mog� wywrze� poszczeg�lne strategie rekrutacyjne.
Czytaj ca�o��...
Prawne aspekty rekrutacji pracownik�w Drukuj E-mail
Autor: El�bieta Moro�   
Prowadz�c dzia�ania rekrutacyjne trzeba pami�ta�, �e istniej� regulacje prawne ograniczaj�ce dowolno�� formu�owania wymaga� wobec kandydat�w oraz zbierania informacji o nich. Najwa�niejsze obowi�zuj�ce obecnie przepisy dotycz� przetwarzania danych osobowych, r�wnego traktowania w zatrudnieniu oraz informacji, kt�rych mo�na wymaga� od kandydata do pracy.
Czytaj ca�o��...
Referencje w rekrutacji Drukuj E-mail
Autor: Olaf Flak   
Jak pisa� referencje dla by�ych pracownik�w - radz� specjali�ci z Chartered Institute of Personel& Development.
Czytaj ca�o��...
Rekrutacja przez Internet Drukuj E-mail
Autor: Anita Wojta�   
Coraz wi�cej firm przenosi procesy rekrutacyjne do Internetu, coraz wi�cej kandydat�w wpisuje s�owo "praca" w wyszukiwarki. Sk�d bierze si� rosn�ca popularno�� Internetu jako �r�d�a ofert pracy?
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com