Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Artyku�y dla studenta

Advertisement
Artyku�y dla studenta
Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach: Nawi�zanie stosunku pracy
Autor: Karol Czepukoj�   
Artyku� z serii "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" omawiaj�cy w przyst�pny spos�b problematyk� nawi�zania stosunku pracy.
Czytaj ca�o��...
Wolontariat
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce pracy w ramach wolontariatu. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Praca w czasie wakacji
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce pracy w czasie wakacji. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Czas pracy, wynagrodzenia
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce czasu pracy i wynagrodze� za prac�. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Wypadki, szkolenia BHP
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce wypadk�w przy pracy i szkole� BHP. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Pierwsza umowa o prac�
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce rodzaj�w um�w o prac�. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Porozmawiajmy o pieni�dzach
Autor: Pracuj.pl   
Negocjowanie p�acy to jeden z najtrudniejszych element�w rozmowy kwalifikacyjnej. Od efekt�w zale�y nie tylko satysfakcja pracownika, ale i decyzja o przyj�ciu kandydata do pracy.
Czytaj ca�o��...
Zamiast CV
Autor: Piotr Henzler   
Zanim zaczniesz wype�nia� aplikacj� on-line, przygotuj si� dobrze! Niekt�re pytania mog� Ci� zaskoczy�. Na szcz�cie, czas na udzielenie odpowiedzi jest nielimitowany.
Czytaj ca�o��...
Trudne pytania w procesie rekrutacji
Autor: Pracuj.pl   
Jakie s� Twoje najwi�ksze osi�gni�cia, jakie Twoje cechy czy umiej�tno�ci umo�liwi�y ich realizacj�? Jakie by�y Twoje najwi�ksze wpadki, czego si� dzi�ki nim nauczy�e(a)�? Jakie s� Twoje trzy najwi�ksze wady? Sprawd� jak nale�y odpowiada� na tego typu pytania.
Czytaj ca�o��...
Prze�amanie lod�w
Autor: Wioletta Bykas-Darnowska   
Wi�kszo�� rozm�w rozpoczyna si� od wprowadzenia mi�ej atmosfery, tzw. "prze�amania lod�w". Nie zdziw si� wi�c, gdy kto� Ci� spyta o pogod�, o ostatni mecz (watro zna� wynik �rodowego spotkania), o dojazd do firmy, o parkowanie, powie, �e masz �adny krawat itd. Wszystko po to, aby nawi�za� z Tob� kontakt, wprowadzi� sympatyczn�, partnersk� atmosfer� podczas rozmowy.
Czytaj ca�o��...
<< Start < Poprzednia 1 2 Nast�pna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 15 z 24
designed by www.madeyourweb.com