Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Artyku�y dla pracownika

Artyku�y dla pracownika
Oczekiwania wobec pracy zawodowej
Autor: El�bieta Moro�   
Wybieraj�c prac� zawodow�, wi�kszo�� os�b formu�uje oczekiwania dotycz�ce wysoko�ci wynagrodzenia, zakresu obowi�zk�w, nazwy stanowiska. Na wyb�r miejsca pracy zawodowej cz�sto wp�ywa tak�e mo�liwo�� awansu oraz stabilno�� zatrudnienia.
Czytaj ca�o��...
Psychologiczne aspekty pracy w bran�y finansowej
Autor: El�bieta Moro�   
Og�oszenie o wakacie w banku przyci�ga zainteresowanie wielu kandydat�w, nie tylko tych, kt�rzy uko�czyli studia zwi�zane z finansami oraz z zarz�dzaniem. Sektor finansowy postrzegany jest jako bran�a, w kt�rej wyp�acane s� por�wnywalnie najwy�sze wynagrodzenia. Praca w instytucji finansowej wymaga ci�g�ego rozwoju, zapewnia mo�liwo�� realizacji ambicji zawodowych oraz awansu.
Czytaj ca�o��...
Predyspozycje psychologiczne a odpowiednie stanowisko pracy
Autor: El�bieta Moro�   
Ka�dej osobie poszukuj�cej pracy zale�y na szybkim znalezieniu zatrudnienia. Niekt�rzy my�l�, �e wystarczy otrzyma� umow� do podpisu i mo�na uzna� problem za rozwi�zany. Jednak praktyka pokazuje, �e prawdziwy sukces zwi�zany z poszukiwaniem zatrudnienia to przej�cie procedur rekrutacyjnych zako�czone podj�ciem pracy na odpowiednio dobranym stanowisku, kt�re pozwoli kandydatowi na zaistnienie w firmie jako ceniony pracownik.
Czytaj ca�o��...
Co poza wynagrodzeniem?
Autor: Iza Zbonikowska   
Bonusy w pracy? Pierwsze co wielu osobom przychodzi na my�l to samoch�d, kom�rka i laptop. Dzi� s� one w wielu zawodach niezb�dnym narz�dziem pracy, a pozap�acowe �wiadczenia to dla pracodawcy ca�y wachlarz mo�liwo�ci.
Czytaj ca�o��...
R�wnouprawnienie w pracy
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Dyskryminacja w pracy: na czym polega - kryteria dyskryminacyjne, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacj�, a kiedy nie; najcz�stsze formy dyskryminacji – molestowanie seksualne, poni�anie, r�nicowanie wynagrodzenia za prac�; jak broni� si� przed dyskryminacj�. Tak�e: konkretne przyk�ady dyskryminowania pracownik�w z r�nych przyczyn.
Czytaj ca�o��...
Ochrona pracy pracownic w ci��y
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Podstawowe informacje na temat uprawnie� pracowniczych zwi�zanych z ci���: w sytuacji umowy o prac� zawartej na czas nieokre�lony oraz na czas okre�lony; obowi�zki i prawa pracownicy i pracodawcy, czego nie wolno pracodawcy - najwa�niejsze ograniczenia dotycz�ce pracy kobiet w ci��y, sankcje karne z tytu�u naruszenia przez pracodawc� w�a�ciwych przepis�w.
Czytaj ca�o��...
Poradnik spo�ecznego inspektora pracy
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Broszura podzielona jest na dwie cz�ci. Cz�� I zawiera informacje nt. uprawnie� zwi�zk�w zawodowych w zakresie prawnej ochrony pracy (reprezentacja interes�w zbiorowych oraz indywidualnych, techniczne bezpiecze�stwo pracy, wsp�praca z organami PIP i innymi organami nadzoru nad warunkami pracy). W cz�ci II om�wiono zasady i tryb pracy sip: podstawy prawne, struktur�, spos�b wyboru, uprawnienia i obowi�zki, pola i spos�b wsp�pracy ze zwi�zkami zawodowymi oraz z PIP.
Czytaj ca�o��...
Spo�eczny nadz�r nad warunkami pracy
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Broszura zawiera niezb�dne informacje na temat dzia�alno�ci spo�ecznej inspekcji pracy. W o�miu kr�tkich rozdzia�ach om�wiono: podstawy prawne i zakres dzia�ania, organizacj� i struktur�, uprawnienia i zasady post�powania, planowanie pracy, wydawanie zalece� i uwag, obowi�zki zak�adu pracy wobec sip, ochron� prawn� sip oraz wsp�dzia�anie z innymi organami nadzoru nad warunkami pracy.
Czytaj ca�o��...
Praktyczny poradnik prawa pracy dla pracownika
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Poradnik w formie pyta� i odpowiedzi wyja�nia problemy prawa pracy najcz�ciej podejmowane przez pracownik�w w kierowanych do inspekcji pracy zapytaniach. 125 pyta�-zagadnie� zgrupowano w 8 rozdzia�ach dotycz�cych: stosunku pracy, dyskryminacji i mobbingu, wynagrodzenia za prac� i innych �wiadcze�, zasad odpowiedzialno�ci pracownika, czasu pracy, urlop�w wypoczynkowych, uprawnie� zwi�zanych z rodzicielstwem oraz bezpiecze�stwa i higieny pracy.
Czytaj ca�o��...
W�r�d �owc�w g��w
Autor: Iza Zbonikowska   
Top-mened�erowie z wieloletnim do�wiadczeniem i licznymi sukcesami przegl�daj�cy oferty pracy w prasie? Cz�ciej zdarza si�, �e staraj� si� ich pozyska� agencje rekrutuj�ce dla swoich klient�w najlepszych na rynku.
Czytaj ca�o��...
<< Start < Poprzednia 1 2 Nast�pna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 15 z 21
designed by www.madeyourweb.com