Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Praca za granic�

Praca za granic�
Polscy pracownicy w UE - troch� statystyki
Autor: Iza Zbonikowska   
Polacy nie zalali zagranicznych rynk�w pracy, chocia� takie by�y obawy. Mimo atrakcyjniejszych warunk�w, stosunkowo niewiele rodak�w zdecydowa�o si� na emigracj�. Chocia� i tak s� to dziesi�tki tysi�cy ludzi.
Czytaj ca�o��...
Opodatkowanie dochod�w z z pracy najemnej wykonywanej za granic�.
Autor: Ministerstwo Finans�w   
Uzyskuj�c dochody z tytu�u pracy najemnej wykonywanej za granic�, w wi�kszo�ci przypadk�w trzeba rozliczy� si� z nich tak�e w Polsce. Nale�y o tym pami�ta� szczeg�lnie obecnie, gdy wiele os�b maj�cych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje tak� prac� za granic�.
Czytaj ca�o��...
Bezpieczne wyjazdy do pracy za granic�
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej   
Otwarcie niekt�rych zagranicznych rynk�w pracy, jak r�wnie� u�atwienia w dost�pie do innych spowodowa�o, �e mo�emy szuka� pracy poza Polsk�. B�d�my jednak bardzo ostro�ni w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert. Wyjazdy do pracy za granic�, cho� atrakcyjne, bywaj� niebezpieczne.
Czytaj ca�o��...
Praktykanci w Unii
Autor: Anita Wojta�   
Instytucje unijne ch�tnie przyjmuj� praktykant�w. O bezp�atny sta� mo�na ubiega� si� co roku w ramach praktyk studenckich, o p�atny - najwcze�niej po uzyskaniu tytu�u licencjata.
Czytaj ca�o��...
Zanim wyjedziesz za granic�
Autor: Iza Zbonikowska   
Znalaz�e(a)� ju� pracodawc� za granic�, masz niezb�dne pozwolenia lub otrzymasz je zaraz po przyje�dzie. Zadanie kluczowe wi�c wykonane, ale nikt nie powiedzia�, �e najtrudniejsze. Wyjazd bez odpowiedniego przygotowania mo�e przynie�� wiele, czasem kosztownych niespodzianek.
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com