Menu Content/Inhalt
Strona g��wna

Advertisement
Artyku�y dla eksperta
Kobiety i m�czy�ni na rynku pracy
Autor: G��wny Urz�d Statystyczny   
Opracowanie przygotowane przez G��wny Urz�d Statystyczny.
Czytaj ca�o��...
Europejskie prawo pracy i jego wp�yw na ustawodawstwo polskie
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Opracowanie odnosi si� do europejskiego prawa pracy w w�skim rozumieniu, tzn. tylko do norm przyj�tych przez Uni� Europejsk�. W kolejnych rozdzia�ach om�wiono: zasady zatrudniania pracownik�w, zwolnienia grupowe, zakaz dyskryminacji ze wzgl�du na p�e� oraz z innych przyczyn, wynagrodzenia pracownik�w, czas pracy i urlopy wypoczynkowe, uprawnienia kobiet w ci��y i karmi�cych oraz opiekun�w dzieci, ochron� pracy dzieci i m�odocianych, delegowanie pracownik�w oraz europejskie regulacje dotycz�ce zbiorowego prawa pracy.
Czytaj ca�o��...
Roszczenia mobbowanego pracownika o zado��uczynienie za krzywd�
Autor: Alicja �wiczewska   
Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, wprowadzaj�ce poj�cie mobbingu, wesz�y w �ycie 1 stycznia 2004 r. Art. 94 ³ � 2 k.p. stanowi, �e mobbing oznacza dzia�ania lub zachowania dotycz�ce pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj�ce na uporczywym i d�ugotrwa�ym n�kaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo�uj�ce u niego zani�on� ocen� przydatno�ci zawodowej, powoduj�ce lub maj�ce na celu poni�enie lub o�mieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo�u wsp�pracownik�w.
Czytaj ca�o��...
Przed�u�ony dzie� roboczy. Problemy zdrowia i bezpiecze�stwa.
Autor: Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpiecze�stwa i Zdrowia w Pracy   
Przed�u�one dni robocze wi��� si� z planami (harmonogramami) pracy charakteryzuj�cymi si� d�u�szymi ni� normalne dniami roboczymi. Jednak�e nie ma zgody co do d�ugo�ci przed�u�onego dnia pracy. Niekt�re �r�d�a podaj�, �e jest to czas mi�dzy �sm� a dwunast� godzin� pracy, inne za� utrzymuj�, �e okre�lenie to ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy dni�wki s� d�u�sze ni� 12 godzin.
Czytaj ca�o��...
Zatrudnienie w 2005 roku
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej   
Wska�nik zatrudnienia w Polsce jest ni�szy o 13 punkt�w proc. w por�wnaniu do kraj�w "starej" Unii i o 9 punkt�w proc. ni� w pozosta�ych nowych krajach cz�onkowskich. R�nica mi�dzy Polsk� a unijn� pi�tnastk� w przewa�aj�cej cz�ci spowodowana jest ni�sz� aktywno�ci� zawodow� najstarszych i najm�odszych uczestnik�w rynku pracy. Za pozosta�� cz�� odpowiada przede wszystkim ni�szy poziom wykszta�cenia oraz odmienna struktura demograficzna.
Czytaj ca�o��...
Przes�anka ci�kiego naruszenia podstawowych obowi�zk�w pracowniczych
Autor: Karol Czepukoj�   
Ci�kie naruszenie przez pracownika podstawowych obowi�zk�w pracowniczych jest jedn� z przes�anek umo�liwiaj�cych pracodawcy rozwi�zanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 � 1 pkt 1 Kodeksu Pracy).
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com