Menu Content/Inhalt
Strona g��wna

Advertisement
Nowy kodeks pracy
Urlop macierzy�ski d�u�szy o dwa tygodnie
Autor: PAP   
Pos�owie przyj�li w czwartek poprawki Senatu do znowelizowanego Kodeksu pracy. Przewiduj� one m.in. �e rodzice zast�pczy, kt�rzy przyj�li na wychowanie dziecko do 7. roku �ycia, b�d� mieli prawo do urlopu macierzy�skiego i zasi�ku macierzy�skiego.
Czytaj ca�o��...
Psychologiczne aspekty pracy w bran�y finansowej
Autor: El�bieta Moro�   
Og�oszenie o wakacie w banku przyci�ga zainteresowanie wielu kandydat�w, nie tylko tych, kt�rzy uko�czyli studia zwi�zane z finansami oraz z zarz�dzaniem. Sektor finansowy postrzegany jest jako bran�a, w kt�rej wyp�acane s� por�wnywalnie najwy�sze wynagrodzenia. Praca w instytucji finansowej wymaga ci�g�ego rozwoju, zapewnia mo�liwo�� realizacji ambicji zawodowych oraz awansu.
Czytaj ca�o��...
Prawne aspekty szkole� pracowniczych
Autor: El�bieta Moro�   
Kodeks pracy nak�ada na pracodawc� obowi�zek u�atwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, �e pracodawca jest zobowi�zany do finansowania szkolenia "na ��danie" pracownika. Wzajemne relacje pracodawcy i pracownika w zakresie zagadnie� zwi�zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych precyzuj� konkretne przepisy. Najcz�ciej zalecenie dotycz�ce u�atwiania pracownikom dokszta�cania si� jest realizowane na podstawie przepis�w rozporz�dzenia w sprawie zasad i warunk�w podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta�cenia og�lnego doros�ych. Warto pami�ta�, �e istniej� grupy zawodowe (np. s�u�ba zdrowia, nauczyciele), dla kt�rych stosuje si� inne przepisy. Tak�e zasady szkolenia bezrobotnych oraz zakres �wiadcze� przys�uguj�cych po uko�czeniu szkolenia reguluj� odr�bne przepisy.
Czytaj ca�o��...
Opodatkowanie dochod�w z z pracy najemnej wykonywanej za granic�.
Autor: Ministerstwo Finans�w   
Uzyskuj�c dochody z tytu�u pracy najemnej wykonywanej za granic�, w wi�kszo�ci przypadk�w trzeba rozliczy� si� z nich tak�e w Polsce. Nale�y o tym pami�ta� szczeg�lnie obecnie, gdy wiele os�b maj�cych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje tak� prac� za granic�.
Czytaj ca�o��...
Rozmowa kwalifikacyjna - na co zwr�ci� uwag�?
Autor: El�bieta Moro�   
Pracodawcy zajmuj�c si� rekrutacj� pracownik�w korzystaj� z metod pozwalaj�cych wybra� najlepszych kandydat�w. Musz� dostrzec te osoby, kt�re maj� najwi�kszy potencja� oraz te, kt�re doskona�� autoprezentacj� tuszuj� brak wiedzy i umiej�tno�ci niezb�dnych do pracy na wybranym stanowisku. Aby zrealizowa� te cele, potrzebna jest wiedza, jak prawid�owo oceni� fachowo�� oraz predyspozycje.
Czytaj ca�o��...
Predyspozycje psychologiczne a odpowiednie stanowisko pracy
Autor: El�bieta Moro�   
Ka�dej osobie poszukuj�cej pracy zale�y na szybkim znalezieniu zatrudnienia. Niekt�rzy my�l�, �e wystarczy otrzyma� umow� do podpisu i mo�na uzna� problem za rozwi�zany. Jednak praktyka pokazuje, �e prawdziwy sukces zwi�zany z poszukiwaniem zatrudnienia to przej�cie procedur rekrutacyjnych zako�czone podj�ciem pracy na odpowiednio dobranym stanowisku, kt�re pozwoli kandydatowi na zaistnienie w firmie jako ceniony pracownik.
Czytaj ca�o��...
Zmiany w zespole sprzeda�y
Autor: Andrzej Niemczyk, Wies�aw Grzesik, Jerzy Pa�nik   
Zmiany w dziale handlowym - je�li s� �le wprowadzone - oznaczaj� spadek sprzeda�y i pogorszenie wynik�w ca�ej firmy. Mo�na je jednak wprowadza� bez szkody dla motywacji w zespole i wynik�w handlowych. Byle robi� to z g�ow�.
Czytaj ca�o��...
Kobiety i m�czy�ni na rynku pracy
Autor: G��wny Urz�d Statystyczny   
Opracowanie przygotowane przez G��wny Urz�d Statystyczny.
Czytaj ca�o��...
Rekrutacja wewn�trzna czy zewn�trzna? Wady i zalety.
Autor: El�bieta Moro�   
Ka�demu pracodawcy zale�y na tym, aby zatrudnia� produktywnych, kompetentnych pracownik�w wsp�dzia�aj�cych ze sob� w interesie firmy. Wyb�r os�b na wakuj�ce stanowiska to priorytetowy element w procesie budowania zaufanego zespo�u. Rozpoczynaj�c proces rekrutacji warto wiedzie�, jaki wp�yw na nastroje i zachowania pracownik�w w firmie mog� wywrze� poszczeg�lne strategie rekrutacyjne.
Czytaj ca�o��...
Prawne aspekty rekrutacji pracownik�w
Autor: El�bieta Moro�   
Prowadz�c dzia�ania rekrutacyjne trzeba pami�ta�, �e istniej� regulacje prawne ograniczaj�ce dowolno�� formu�owania wymaga� wobec kandydat�w oraz zbierania informacji o nich. Najwa�niejsze obowi�zuj�ce obecnie przepisy dotycz� przetwarzania danych osobowych, r�wnego traktowania w zatrudnieniu oraz informacji, kt�rych mo�na wymaga� od kandydata do pracy.
Czytaj ca�o��...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Nast�pna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 15 z 120
designed by www.madeyourweb.com