Menu Content/Inhalt
Strona g��wna

Advertisement
Polscy pracownicy w UE - troch� statystyki Drukuj E-mail
Autor: Iza Zbonikowska   
Polacy nie zalali zagranicznych rynk�w pracy, chocia� takie by�y obawy. Mimo atrakcyjniejszych warunk�w, stosunkowo niewiele rodak�w zdecydowa�o si� na emigracj�. Chocia� i tak s� to dziesi�tki tysi�cy ludzi.
Czytaj ca�o��...
Urlop macierzy�ski d�u�szy o dwa tygodnie Drukuj E-mail
Autor: PAP   
Pos�owie przyj�li w czwartek poprawki Senatu do znowelizowanego Kodeksu pracy. Przewiduj� one m.in. �e rodzice zast�pczy, kt�rzy przyj�li na wychowanie dziecko do 7. roku �ycia, b�d� mieli prawo do urlopu macierzy�skiego i zasi�ku macierzy�skiego.
Czytaj ca�o��...
Psychologiczne aspekty pracy w bran�y finansowej Drukuj E-mail
Autor: El�bieta Moro�   
Og�oszenie o wakacie w banku przyci�ga zainteresowanie wielu kandydat�w, nie tylko tych, kt�rzy uko�czyli studia zwi�zane z finansami oraz z zarz�dzaniem. Sektor finansowy postrzegany jest jako bran�a, w kt�rej wyp�acane s� por�wnywalnie najwy�sze wynagrodzenia. Praca w instytucji finansowej wymaga ci�g�ego rozwoju, zapewnia mo�liwo�� realizacji ambicji zawodowych oraz awansu.
Czytaj ca�o��...
Prawne aspekty szkole� pracowniczych Drukuj E-mail
Autor: El�bieta Moro�   
Kodeks pracy nak�ada na pracodawc� obowi�zek u�atwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, �e pracodawca jest zobowi�zany do finansowania szkolenia "na ��danie" pracownika. Wzajemne relacje pracodawcy i pracownika w zakresie zagadnie� zwi�zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych precyzuj� konkretne przepisy. Najcz�ciej zalecenie dotycz�ce u�atwiania pracownikom dokszta�cania si� jest realizowane na podstawie przepis�w rozporz�dzenia w sprawie zasad i warunk�w podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta�cenia og�lnego doros�ych. Warto pami�ta�, �e istniej� grupy zawodowe (np. s�u�ba zdrowia, nauczyciele), dla kt�rych stosuje si� inne przepisy. Tak�e zasady szkolenia bezrobotnych oraz zakres �wiadcze� przys�uguj�cych po uko�czeniu szkolenia reguluj� odr�bne przepisy.
Czytaj ca�o��...
Opodatkowanie dochod�w z z pracy najemnej wykonywanej za granic�. Drukuj E-mail
Autor: Ministerstwo Finans�w   
Uzyskuj�c dochody z tytu�u pracy najemnej wykonywanej za granic�, w wi�kszo�ci przypadk�w trzeba rozliczy� si� z nich tak�e w Polsce. Nale�y o tym pami�ta� szczeg�lnie obecnie, gdy wiele os�b maj�cych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje tak� prac� za granic�.
Czytaj ca�o��...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nast�pna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 9 z 121
designed by www.madeyourweb.com