Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Artyku�y dla eksperta arrow Europejskie prawo pracy i jego wp�yw na ustawodawstwo polskie

Advertisement
Europejskie prawo pracy i jego wp�yw na ustawodawstwo polskie Drukuj E-mail
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Opracowanie odnosi si� do europejskiego prawa pracy w w�skim rozumieniu, tzn. tylko do norm przyj�tych przez Uni� Europejsk�. W kolejnych rozdzia�ach om�wiono: zasady zatrudniania pracownik�w, zwolnienia grupowe, zakaz dyskryminacji ze wzgl�du na p�e� oraz z innych przyczyn, wynagrodzenia pracownik�w, czas pracy i urlopy wypoczynkowe, uprawnienia kobiet w ci��y i karmi�cych oraz opiekun�w dzieci, ochron� pracy dzieci i m�odocianych, delegowanie pracownik�w oraz europejskie regulacje dotycz�ce zbiorowego prawa pracy.


>> Pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com