Menu Content/Inhalt
Strona gł�wna arrow Artyku�y dla pracownika arrow Ochrona pracy pracownic w ci��y

Advertisement
Ochrona pracy pracownic w ci��y Drukuj E-mail
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Podstawowe informacje na temat uprawnie� pracowniczych zwi�zanych z ci���: w sytuacji umowy o prac� zawartej na czas nieokre�lony oraz na czas okre�lony; obowi�zki i prawa pracownicy i pracodawcy, czego nie wolno pracodawcy - najwa�niejsze ograniczenia dotycz�ce pracy kobiet w ci��y, sankcje karne z tytu�u naruszenia przez pracodawc� w�a�ciwych przepis�w.


>> Pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

designed by www.madeyourweb.com