Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Praca za granic� arrow Bezpieczne wyjazdy do pracy za granic�

Advertisement
Bezpieczne wyjazdy do pracy za granic� Drukuj E-mail
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej   
Otwarcie niekt�rych zagranicznych rynk�w pracy, jak r�wnie� u�atwienia w dost�pie do innych spowodowa�o, �e mo�emy szuka� pracy poza Polsk�. B�d�my jednak bardzo ostro�ni w wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert. Wyjazdy do pracy za granic�, cho� atrakcyjne, bywaj� niebezpieczne.

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo�ecznej stale nap�ywaj� informacje o dzia�alno�ci nielegalnych po�rednik�w pracy, w tym r�wnie� o pobieraniu od os�b wysokich op�at nie zapewniaj�c im miejsc pracy. Licz� oni na nasze niedo�wiadczenie i niewiedz� w tym zakresie. Dlatego by nie da� si� oszuka� bardzo uwa�nie trzeba czyta� og�oszenia i dok�adnie sprawdza� warunki zatrudnienia, warto dok�adnie przeczyta� umow� oraz sprawdzi� firm�, kt�ra po�redniczy w znalezieniu pracy b�d� samego pracodawc�.

Chc�c przeciwdzia�a� rozszerzaniu si� zjawiska nielegalnego po�rednictwa pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej opracowa�o poradnik skierowany do os�b, kt�re planuj� wyjecha� w poszukiwaniu pracy za granic�, korzystaj�c z us�ug publicznego lub niepublicznego po�rednictwa pracy oraz systemu EURES. Okresowy wyjazd do pracy w innym kraju jest od kilku lat jedn� z najcz�stszych form emigracji zewn�trznej Polak�w.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej poradnik przedstawia mo�liwo�ci podejmowania legalnego zatrudnienia obywateli polskich w krajach europejskich. Poradnik obejmuje regulacje prawne i zasady obowi�zuj�ce przy ubieganiu si� o prac� oraz przedstawia sposoby poszukiwania zatrudnienia.

>> tekst poradnika <<< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com