Menu Content/Inhalt

Strona główna arrow Orzecznictwo arrow III SPP 156/05

Reklama:


III SPP 156/05 Drukuj Email
Sąd powinien przedstawić skargę na przewlekłość postępowania wraz z aktami sprawy do sądu właściwego do jej rozpoznania dopiero po przeprowadzeniu rozprawy w sytuacji, gdy w dacie jej wniesienia przez stronę wyznaczony jest już termin posiedzenia, a przekazanie skargi stwarzałoby konieczność zmiany tego terminu. Jeżeli postępowanie w sprawie, którego dotyczyła skarga na przewlekłość postępowania, zostało prawomocnie zakończone, postępowanie wszczęte w wyniku złożenia skargi podlega umorzeniu.


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2006 r.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi Piotra R. na przewlekłość postępowania Sądu Apelacyjnego w Warszawie [...]

u m o r z y ł postępowanie.

UZASADNIENIE


Radca prawny - Radosław D., działający w imieniu powoda - Piotra R., pismem z dnia 18 listopada 2005 r. złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie skargę na przewlekłość postępowania w zawisłej przed tym Sądem sprawie [...], w której wniósł, po pierwsze - "o stwierdzenie, iż w przedmiotowym postępowaniu nastąpiło naruszenie prawa skarżącego do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki z uwagi na bezczynność sądu, na podstawie art. 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.)", po drugie - "o wydanie sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności", po trzecie - "o zasądzenie na rzecz skarżącego od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości 10.000 zł", po czwarte - "o zasadzenie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego." W uzasadnieniu powyższej skargi pełnomocnik skarżącego podniósł w szczególności, że "w przedmiotowej sprawie skarżący wniósł o zasądzenie od pozwanej E. SA kwoty 36.254,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu nieuregulowania ceny za sprzedaż akcji pracowniczych na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2001 r. W dniu 20 marca 2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dniu 13 kwietnia 2004 r. strona pozwana w sprzeciwie od przedmiotowego nakazu wniosła o oddalenie powództwa, zaskarżając nakaz w całości. Jednocześnie pozwana nie zakwestionowała faktu zawarcia z powodem umowy sprzedaży akcji. Na przedmiotowy sprzeciw strona powodowa złożyła odpowiedź w dniu 23 czerwca 2004 r. odnosząc się do wszystkich zarzutów pozwanej. W dniu 08 lutego 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w przedmiotowej sprawie zasądzając od E. SA na rzecz Piotra R. kwotę 36.254,06 zł wraz z ustawowymi odsetkami zgodnie z żądaniem powoda. Od przedmiotowego wyroku z dnia 06 kwietnia 2005 r. pozwana złożyła apelację, zaskarżając wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania cywilnego oraz naruszenie przepisów prawa materialnego. W dniu 15 czerwca 2005 r. powód wniósł odpowiedź na apelację pozwanej odnosząc się do wszystkich zarzutów pozwanej. Zgodnie z treścią art. 6 k.p.c. sąd powinien przeciwdziałać przewlekłości postępowania. W przedmiotowej sprawie pomimo upływu 5 miesięcy od złożenia przez skarżącego odpowiedzi na apelację strony pozwanej i dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych (złożenia odpisu odpowiedzi na apelację) termin posiedzenia sądu nie został do dnia dzisiejszego wyznaczony".

Następnie, na skutek apelacji powoda, Sąd Apelacyjny w dniu 16 grudnia 2005 r. postanowił: "1. uchylić zaskarżony wyrok i postępowania w sprawie umorzyć; 2. Zasądzić od E. SA z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Okręgowego w Warszawie) kwotę 1.318,89 zł tytułem połowy wpisu sądowego od pozwu", a w uzasadnieniu tego postanowienia stwierdził, że „na rozprawie apelacyjnej w dniu 16 grudnia 2005 r. pełnomocnicy stron zawarli ugodę, na mocy której pozwana zobowiązała się dokonać zapłaty, uzgodnionych w sposób satysfakcjonujący powoda, kwot. Jednocześnie pełnomocnik powoda cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia a pełnomocnik pozwanej cofnął apelację."


Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (zwaną również skargą na przewlekłość postępowania’) składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz.U. Nr 179, poz. 1843 - powoływanej nadal jako: ustawa). Z kolei, sąd, do którego wniesiono skargę na przewlekłość postępowania, ma obowiązek jej ‘niezwłocznego’ (tzn. bez nieuzasadnionej zwłoki) przedstawienia sądowi właściwemu do jej rozpoznania wraz z aktami sprawy, w której toczy się postępowanie (art. 7 w związku z art. 4 tej ustawy). Skargę na przewlekłość postępowania wnosi się w toku postępowania w sprawie (art. 5 ust. 1 ustawy), jeżeli strona podnosi zarzut naruszenia prawa do rozpoznania danej sprawy "w rozsądnym terminie" (art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) i "bez nieuzasadnionej zwłoki" (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), a czyni to w celu usunięcia zaistniałego naruszenia prawa (przedmiotem skargi na przewlekłość postępowania, jest żądanie strony stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy - art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, ewentualnie także żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zlecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności - art. 6 ust. 3 in principio ustawy oraz żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości nie przekraczającej 10.000 złotych - art. 6 ust. 3 in fine ustawy). Oznacza to, że w sytuacji, gdy w dacie wniesienia przez stronę skargi na przewlekłość postępowania w sprawie znany jest już termin posiedzenia sądu, na którym sprawa ta powinna zostać rozpoznana, i przekazanie wniesionej skargi na przewlekłość postępowania wraz z aktami sprawy do sądu właściwego do jej rozpoznania stwarzałoby konieczność zmiany terminu rozpoznania sprawy - sąd, do którego złożona została skarga na przewlekłość postępowania, w celu uniknięcia zwłoki w rozpoznaniu sprawy, przedstawi tę skargę wraz z aktami sprawy sądowi właściwemu do jej rozpoznania dopiero bezpośrednio po wyznaczonym uprzednio terminie posiedzenia, na którym sprawa ma zostać rozpoznana.

Mając powyższe na uwadze, jakkolwiek w niniejszej sprawie skarga na przewlekłość postępowania złożona została przez stronę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w połowie listopada 2005 r., to jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie postąpił prawidłowo przekazując tę skargę do Sądu Najwyższego wraz z aktami sprawy, której ona dotyczy, dopiero po zamknięciu posiedzenia jawnego (rozprawy), jakie w tej sprawie odbyło się przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w dniu 16 grudnia 2005 r., albowiem dzięki temu możliwe było uniknięcie zbędnej zwłoki w rozpoznaniu sprawy przez ten Sąd.

Równocześnie, mając na uwadze to, że postanowieniem z dnia 16 grudnia 2005 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 lutego 2005 r. i postępowanie w rozpoznawanej sprawie umorzył, albowiem na rozprawie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w dniu 16 grudnia 2005 r. pełnomocnicy obu stron sporu (powoda - Piotra R. oraz strony pozwanej - E. SA z siedziba w W.) zawarli ugodę, na mocy której "pozwana zobowiązała się dokonać zapłaty, uzgodnionych w sposób satysfakcjonujący powoda, kwot. Jednocześnie pełnomocnik powoda cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia a pełnomocnik pozwanej cofnął apelację”, Sąd Najwyższy umorzył postępowanie w niniejszej sprawie, skoro postępowanie w sprawie, którego dotyczyła skarga na przewlekłość postępowania, zostało umorzone (art. 386 § 3 w związku z art. 3941 § 3 oraz art. 39810 i art. 39821, a także w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).

 
następny artykuł »
Statystyki serwisu:

134 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4503 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google

  
designed by www.madeyourweb.com