Menu Content/Inhalt

Advertisement
Co poza wynagrodzeniem? Drukuj E-mail
Autor: Iza Zbonikowska   
Bonusy w pracy? Pierwsze co wielu osobom przychodzi na my�l to samoch�d, kom�rka i laptop. Dzi� s� one w wielu zawodach niezb�dnym narz�dziem pracy, a pozap�acowe �wiadczenia to dla pracodawcy ca�y wachlarz mo�liwo�ci.

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy przedsi�biorcy decyduj� si� na dodatkowe formy "wynagradzania" pracownik�w. Wychodz� z za�o�enia, �e dobry pracownik, to zadowolony pracownik. Oferuj�c co� ponad pensj� licz� na zatrzymanie tych najlepszych. Bonusy to tak�e metoda motywowania pracownik�w. Wszystko zale�y jednak od wielko�ci firmy, rodzaju wykonywanej pracy oraz stanowiska.

Lekarz i basen

�redniej wielko�ci przedsi�biorstwa coraz cz�ciej zapewniaj� pracownikom podstawow� opiek� medyczn�. Zdaniem Marty Lipi�skiej, m�odszego konsultanta w firmie doradztwa personalnego Conseiller, to jeden z najcz�stszych bonus�w. - Opr�cz tego firmy zapewniaj� narz�dzia pracy w postaci laptopa i telefonu. O wiele rzadziej zdarzaj� si� �wiadczenia takie jak dofinansowanie urlopu, pokrycie koszt�w lub wsp�finansowanie szkole� - twierdzi. Coraz wi�cej firm proponuje pracownikom karnety do klub�w sportowych lub organizuje co jaki� czas wyjazdy lub spotkania po godzinach pracy.

Najwi�cej w korporacji

W du�ych mi�dzynarodowych koncernach dodatkowe �wiadczenia s� pewnym standardem - szczeg�lnie je�li chodzi o zatrudnienie os�b na stanowiska mened�erskie - m�wi Lipi�ska. Bo oczywi�cie stanowisko te� ma tu znaczenie. Pracownicy ni�szego szczebla opr�cz opieki medycznej, mog� liczy� np. na karnet na basen, dop�aty do wy�ywienia w firmowej sto��wce lub rabat na produkty firmy. Im wy�ej, tym mo�na liczy� na wi�cej. Np. mo�liwo�� podr�owania pierwsz� klas�, przyznanie po�yczki na preferencyjnych warunkach, ubezpieczenie na �ycie. Niekiedy pracownik lub ca�y zesp� jest nagradzany wycieczk� za osi�gni�cie dobrych wynik�w lub zako�czenie trudnego zadania - to motywuje do efektywnej pracy. Pracownicy du�ych firm cz�sto zyskuj� r�wnie� prawo pierwokupu akcji.

Osoby na stanowiskach kierowniczych, cz�onkowie zarz�du, dyrektorzy du�ych oddzia��w, mog� liczy� na najwi�cej. Sp�dzaj� w pracy wi�kszo�� swojego czasu i cz�sto otrzymuj� r�norodne dodatki niezwi�zane bezpo�rednio z �yciem zawodowym. Firma op�aca przedszkole dla dziecka lub zapewnia opiekunk�, refunduje koszty u�ytkowania prywatnego samochodu lub zapewnia s�u�bowy - nie z racji charakteru wykonywanej pracy (jak w przypadku przedstawiciela handlowego), ale ze wzgl�du na zajmowane stanowisko. Samoch�d ma podkre�la� jego presti�.

Zdarza si� te�, �e firma jest w stanie zainwestowa� w nowego pracownika. To ju� na wst�pie zach�ca do postarania si� o dobre wyniki. - Raz spotka�am si� z przypadkiem, kiedy firma zdecydowa�a si� pom�c w znalezieniu mieszkania dla kandydata, kt�ry musia� si� przeprowadzi� - m�wi Lipi�ska. Czasami nowozatrudnionej osobie proponuje si� pokrycie koszt�w wynajmu mieszkania na czas trwania okresu pr�bnego i p�niejsze dofinansowanie czynszu.

Nie wsz�dzie i nie wszystkim

Dodatki przys�uguj� nie wsz�dzie i nie ka�demu. Bior�c pod uwag� du�e bezrobocie, cz�sto sama podstawowa pensja jest dla wielu marzeniem. Niewykwalifikowane osoby raczej nie b�d� si� domaga� dofinansowania urlopu. Trudno tak�e m�wi� o bogatej ofercie dodatkowych �wiadcze�, je�li mamy do czynienia z ma�ym, prywatnym przedsi�biorstwem, zatrudniaj�cym kilka os�b. Takie firmy musz� walczy� o swoj� pozycj� na rynku, oszcz�dzaj�, tn� koszty i cz�sto nie sta� ich np. na fundowanie pracownikom si�owni. W ma�ych przedsi�biorstwach us�ugowych bonusem mo�e by� i "firmowa" kawa. W instytucjach publicznych zdarza si�, �e funkcjonuj� dofinansowania do wczas�w lub wyjazdu dziecka.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

B�dzie tego wi�cej

- �wiadczenia pozap�acowe to warto�� dostrzegana przez kandydat�w maj�ca jednocze�nie odzwierciedlenie w korzy�ciach dla pracodawcy. Mo�na ju� zauwa�y� tendencj� w�r�d pracodawc�w do podkre�lania pozap�acowej oferty. My�l�, �e w przysz�o�ci mog� przybra� na znaczeniu �wiadczenia motywacyjne - finansowanie studi�w podyplomowych, kurs�w j�zykowych - przewiduje Lipi�ska. W przysz�o�ci coraz wi�ksze znaczenie b�dzie mia�o to, czy firma dop�aci nam do urlopu lub czy ubezpieczy nas na �ycie. Zapewnienie opieki medycznej b�dzie najprawdopodobniej bardziej powszechne ni� dzisiaj. A przy wyborze spo�r�d dw�ch ofert pracy gwarantuj�cych przybli�one wynagrodzenie, decyduj�cym czynnikiem oka�� si� zapewne dodatkowe �wiadczenia. - Kandydaci do pracy w pierwszej kolejno�ci pytaj� o wynagrodzenia, ale bardzo cz�sto w nast�pnej kolejno�ci padaj� pytania o dodatki. Szczeg�lnie, je�li ubiegaj� si� o stanowiska �redniego szczebla i wy�sze.


Autor: Iza Zbonikowska
�r�d�o: pracuj.plNast�pny >
designed by www.madeyourweb.com