Menu Content/Inhalt
Strona gł�wna arrow Nowy kodeks pracy arrow Pos�owie chc� nam da� 52 dni wolne od pracy

Advertisement
Pos�owie chc� nam da� 52 dni wolne od pracy Drukuj E-mail
Autor: PAP   
Wszystkie kluby popar�y w pi�tek w Sejmie rz�dowy projekt nowelizacji kodeksu pracy, kt�ry gwarantuje pracownikom 52 dni w roku wolne od pracy. Projekt zwalnia pracownik�w z obowi�zku odpracowania jednego z dni �wi�tecznych je�eli w jednym tygodniu wypadaj� dwa �wi�ta w dni inne ni� niedziela. Rz�dowy projekt trafi� do dalszych prac w komisjach

Wiceminister pracy i polityki spo�ecznej El�bieta Rafalska, prezentuj�c projekt noweli wyja�ni�a, �e zawiera on te� zmian� dotycz�ca ustalania urlopu wypoczynkowego dla pracownik�w zatrudnionych przez cz�� miesi�ca lub w niepe�nym wymiarze. Wed�ug projektu, niepe�ny miesi�c pracy przy przyznawaniu urlopu b�dzie zaokr�glony w g�r� do pe�nego miesi�ca. Natomiast przy ustalaniu proporcjonalnego wymiaru urlopu w przypadku zmiany miejsca pracy, niepe�ny dzie� urlopu zaokr�glony zostanie w g�r� do pe�nego dnia.

Lech Ko�akowski (PiS) podkre�li�, �e projekt wprowadza od dawna oczekiwane rozwi�zania. W jego ocenie, b�dzie ona mia� pozytywny wp�yw na polsk� rodzin�, "daj�c mo�liwo�� sp�dzenia wi�kszej ilo�ci czasu rodzic�w z dzie�mi".

R�wnie� Arkadiusz Litwi�ski (PO) uzna� projektowane rozwi�zania za zasadne. Poniewa� jednak - jego zdaniem - mog� one budzi� w praktyce w�tpliwo�ci interpretacyjne wnioskowa� o skierowanie projektu do dalszych prac w nadzwyczajnej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Jan Bednarek (Samoobrona) podkre�l�, �e projekt jest niezwykle korzystny dla polskich pracownik�w. Zaznaczy� �e wedle wylicze� ministerstwa finans�w zwi�kszenie o jeden dzie� w roku wymiaru dni wolnych od pracy nie spowoduje zmian w rz�dowych prognozach PKB. Przypomnia� te�, �e projekt zosta� pozytywnie oceniony przez NSZZ "Solidarno��".

Projekt pozytywnie oceni� te� SLD. Micha� Tober podkre�li�, �e zosta� on przygotowany w�a�ciwie, bowiem systematyzuje i porz�dkuje obecne przepisy.

Robert Str�k LPR zaznaczy�, �e projekt nie porusza kontrowersyjnych kwestii i jak najszybciej powinien by� rozpatrzony "dla dobra polskich pracownik�w". R�wnie� Mieczys�aw Kasprzak (PSL) powiedzia�, �e projekt idzie "s�uszn� drog�" i jest godny poparcia.

Obecnie liczba dni wolnych od pracy, przys�uguj�cych z tytu�u pi�ciodniowego tygodnia pracy, wynosi w ci�gu roku od 50 do 52, w zale�no�ci od tego, czy w roku s� tygodnie z dwoma �wi�tami w dni inne ni� niedziela.

Je�eli w danym roku wyst�puje tydzie� z dwoma �wi�tami w inne dni ni� niedziela, w�wczas pracownik ma obowi�zek odpracowa� jeden ze �wi�tecznych dni, czyli ma sobot� robocz�, a liczba dni wolnych od pracy w roku wynosi nie 52 a 51 dni. Je�eli wyst�pi� dwa takie tygodnie - w�wczas pracownik ma dwie soboty pracuj�ce i tylko 50 dni wolnych od pracy.

Wed�ug rz�dowego projektu, pracownik nie b�dzie mia� obowi�zku odpracowywania jednego z dw�ch dni �wi�tecznych przypadaj�cych w jednym tygodniu w dni inne ni� niedziela.

Rz�d proponuje, aby nowelizacja Kodeksu Pracy wesz�a w �ycie 1 pa�dziernika 2006 r.

< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com