Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy arrow Obowiązek szkolenia w zakresie bhp osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Obowiązek szkolenia w zakresie bhp osób zatrudnionych na umowę zlecenia Drukuj Email
Autor: Tomasz Zwolak   
Z dniem 1 lipca 2007 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589). Ustawa ta m.in. zmienia brzmienie art. 304 i art. 304[1] Kodeksu pracy. Zgodnie z ich nową treścią pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (a więc także zleceniobiorcom) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

Pracodawca jest obwiązany chronić zdrowie i życie zleceniobiorców poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osią-gnięć nauki i techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:
 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 304[1] Kodeksu pracy w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, na zleceniobiorcach wykonujących pracę w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę ciążą obowiązki określone w art. 211 Kodeksu pracy. Do obowiązków tych należy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto:
 • znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywanie prac w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,
 • niezwłoczne zawiadamianie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 • współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w swym piśmie (sygn. GNP/426/4560-364/07/PE) - opublikowanym w dzienniku "Rzeczpospolita" nr 174 z dnia 27 lipca 2007 r. - stwierdza, iż w przypadku "jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 Kodeksu pracy obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim. (...) Umowa łącząca podmioty może (i powinna) określać wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli bowiem obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca (lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą)."

Przyjąć można, iż obowiązek odbycia przeszkolenia w zakresie bhp zależy od rodzaju pracy świadczonej przez zleceniobiorcę oraz warunków, w jakich praca jest wykonywana. Z uwagi na fakt, iż do oceny stosunków pomiędzy pracodawcą, a zlecenio-biorcą ma zastosowanie zasada swobody umów, to umowa powinna określać, kto ponosi koszty tego badania. W wypadku, gdy zlecenio-dawca nie wykona nałożonego na niego obowiązku odbycia przeszko-lenia bhp pracodawca nie będzie mógł go do tego zmusić przy pomocy kar określonych w kodeksie pracy. Będzie mógł skorzystać jedynie ze środków określonych przepisami kodeksu cywilnego.Autor: Tomasz Zwolak | redaktor PrawoPracy.org 
następny artykuł »

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com