Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Rynki pracy arrow Zasady zatrudniania logopedów
Zasady zatrudniania logopedów Drukuj Email
Autor: Anna Szymańska   
Wielu młodych logopedów stawiających swe pierwsze kroki w tym - stosunkowo młodym w Polsce - zawodzie, ma problem ze znalezieniem przepisów prawnych, które by go regulowały. Okazuje się, że Karta Nauczyciela nie rozstrzyga kwestii tygodniowego wymiaru godzin pracy dla logopedów pracujących w przedszkolach, co bywa powodem wątpliwości ze strony niedoświadczonych absolwentów oraz daje możliwość wykorzystania ich niewiedzy ze strony dyrektorów placówek oświatowych.

Logopeda zatrudniony w przedszkolu

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, na którą powołują się – nie do końca słusznie - dyrektorzy przedszkoli, gdzie najczęściej znajdują zatrudnienie logopedzi, nie stanowi wyłącznego i bezpośredniego aktu prawnego regulującego wymiar godzin pracy logopedy (w art. 42 ust. 3, wymieniającym nauczycieli różnych szkół, nie uwzględniono logopedów).

Art. 43 ust. 7 Karty Nauczyciela mówi, że to "organ prowadzący szkołę lub placówkę, określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin", a więc między innymi logopedów.

Dla logopedy pracującego w przedszkolu w danym mieście najważniejsze będą więc akty prawa miejscowego. W Warszawie kwestię wymiaru godzin pracy dla logopedów w przedszkolach rozstrzyga Uchwała Nr X/112/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 43 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela.

Zgodnie z paragrafem 1 punkt 1 uchwały, "nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej", w tym logopedów, obowiązuje tygodniowy obowiązkowy dwudziestogodzinny wymiar pracy. Kiedy więc pracodawca – dyrektor przedszkola - proponuje zatrudnienie logopedy na ½ etatu na 20 godzin, oczywiście albo jest w błędzie albo chce mieć darmowego pracownika. Dwadzieścia godzin to z oczywiście CAŁY etat.

Należy również pamiętać, że przez godzinę pracy logopedy - także w przedszkolu - rozumie się jednostkę 45-minutową, a nie 60-minutową.

Logopeda zatrudniony w szkole

Liczba dwudziestu godzin pracy tygodniowo nie dotyczy logopedów zatrudnionych w szkole. Tę grupę traktuje się jak nauczycieli, stosują się więc do niej w całości przepisy, zawarte w Karcie Nauczyciela.Logopedę pracującego w szkole obowiązuje 18 - godzinny tygodniowy obowiązkowy wymiar pracy dydaktycznej, z tym, że należy pamiętać o artykule 43 Karty Nauczyciela ust. 1, 2, który mówi, iż w przypadku nauczyciela (logopedy w szkole) zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, tygodniowy wymiar pracy nie może przekroczyć 40 godzin. W ramach tych godzin mieszczą się:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze,
2) inne czynności i zajęcia wynikające z zatrudnienia i statutu szkoły,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Przez godzinę pracy logopedy zatrudnionego w szkole rozumie się również jednostkę 45 - minutową.

Staż początkującego logopedy

Początkujący logopeda przyjmowany jest na staż na podstawie Karty Nauczyciela. Staż rozpoczyna się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole i trwa - nieprzerwanie - przez 9 miesięcy. Po tym czasie uzyskuje się tytuł nauczyciela kontraktowego.

Należy jednak pamiętać, że nie można rozpocząć stażu później, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w nowym roku szkolnym. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie tego terminu, rozpoczęcie stażu będzie możliwe dopiero od września następnego roku.

Aby rozpocząć staż na stanowisku logopedy w szkole lub w przedszkolu, konieczne jest zatrudnienie minimum na ½ etatu (a więc na 9 godzin w szkole lub 10 godzin w przedszkolu).

Jeśli logopeda - jak to często bywa - pracuje w dwóch szkołach (przedszkolach) i w żadnym miejscu pracy nie ma umowy na co najmniej 1/2 etatu, ale suma godzin w obu placówkach daje 9 (w przypadku szkoły) lub 10 (w przypadku przedszkola), możliwe jest odbycie stażu za zgodą i porozumieniem dyrektorów obu placówek. Staż rozpoczyna się na podstawie pisemnego wniosku o rozpoczęcie stażu, przedstawianemu dyrektorowi szkoły.

W przypadku nieobecności logopedy - stażysty w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwający nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 3 Karty Nauczyciela).

Staż polega na realizacji własnego planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły / przedszkola. Wyznacza on opiekuna stażu, który udziela wskazówek i pomocy początkującemu logopedzie oraz opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego logopedy za okres stażu.

Po zakończeniu stażu, powołuje się komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Komisję powołuje dyrektor, będący jednocześnie jej przewodniczącym.

Wynagrodzenie stażysty

Art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela mówi, że średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty stanowi co najmniej 82% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.Autor: Anna Szymańska | redaktor PrawoPracy.org 
następny artykuł »

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com