Menu Content/Inhalt

Wzory pism i druków Drukuj Email
umowa o pracę

umowa o pracę na czas nieokreślony

umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

umowa o pracę na czas zastępstwa

umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej

spółdzielcza umowa o pracę

akt powołania

akt mianowania

porozumienie zmieniające

wypowiedzenie warunków umowy o pracę

czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

propozycja pracodawcy rozwiązania umowy o pracę na mocy

porozumienia stron

rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego

okresu wypowiedzenia

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze

wypowiedzenia umowy o pracę

zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze

rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu

wypowiedzenia - bez winy pracownika

zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze

rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu

wypowiedzenia - z winy pracownika

informacja dla pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę

informacja dla rodziny zmarłego pracownika o wygaśnięciu

umowy o pracę

akt odwołania za wypowiedzeniem

akt odwołania bez wypowiedzenia

odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu

przywracającym do pracy

wniosek pracownika o podzielenie urlopu

wniosek pracownika o przesunięcie urlopu

wniosek pracownika o urlop bezpłatny

karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP

kwestionariusz osobowy

oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności

materialnej za powierzone mienie

sprzeciw pracownika od kary porządkowej

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

regulamin wynagradzania

oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu pracy

zakładowy układ zbiorowy pracy

 
designed by www.madeyourweb.com