Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Nowy kodeks pracy arrow Jak rz�d poradzi sobie z bezrobociem

Advertisement
Jak rz�d poradzi sobie z bezrobociem Drukuj E-mail
Autor: PAP   
Wed�ug wiceministra pracy Roberta Kwiatkowskiego w 2006 roku przyb�dzie 140-150 tys. nowych miejsc pracy. Resort b�dzie d��y� tak�e do obni�enia koszt�w pracy m.in. poprzez rezygnacj� z cz�ci sk�adek na ubezpieczenie spo�eczne dla najmniej zarabiaj�cych.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Kwiatkowski poinformowa�, �e rozpocz�y si� konsultacje z partnerami spo�ecznymi nt. paktu spo�ecznego na rzecz ograniczenia bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy. Ma on s�u�y� m.in. rozwojowi przedsi�biorczo�ci, obni�aniu koszt�w pracy, wzmocnieniu s�u�b zatrudnienia oraz wprowadzeniu ulg zwi�zanych z tworzeniem nowych miejsc pracy dla absolwent�w oraz os�b trwale bezrobotnych.

Pakt b�dzie realizowany poprzez uchwalenie nowych ustaw (np. o emeryturach pomostowych) oraz zmiany w kilkudziesi�ciu ju� istniej�cych, takich jak ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ustawach podatkowych, Kodeks Pracy.

W ramach paktu resort chce wypracowa� m.in. rozwi�zania dotycz�ce ubezpieczenia od bezrobocia. W pakcie znajd� si� tak�e rozwi�zania z zakresu polityki prorodzinnej. Resort planuje wyd�u�enie urlop�w macierzy�skich docelowo do 26 tygodni oraz wprowadzenie ulgi podatkowej dla rodzin wychowuj�cych dzieci.

Jak poinformowa� wiceminister, trwaj� prace analityczne nad mo�liwo�ci� wprowadzenia ubezpiecze� od bezrobocia. Kwiatkowski uwa�a, �e nad tworzeniem takiego systemu mo�na si� zastanawia� tylko przy jednoczesnym obni�aniu koszt�w pracy. Najbli�sza jest mi idea Funduszu, gdzie trzy strony (pa�stwo, pracodawcy i pracownicy) sk�ada�yby si� na t� gwarancj� zatrudnienia - powiedzia�.

Wersja Samoobrony, kt�ra proponuje ustalenie zasi�k�w dla wszystkich bezrobotnych, kt�rzy nie ze swojej winy nie mog� podj�� pracy na poziomie minimum socjalnego (wed�ug Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych minimum socjalne dla gospodarstwa trzyosobowego wynosi oko�o 2 tys. z�) jest rujnuj�ca dla bud�etu. Spowodowa�aby, �e tym, kt�rzy pracuj� za minimalne wynagrodzenie nie op�aca�oby si� pracowa� - oceni�.

Zdaniem Kwiatkowskiego jest bardzo du�a szansa na wyd�u�enie urlop�w macierzy�skich, jeszcze w tym roku, o dwa tygodnie. Przestrzeg� jednak, �e z wyd�u�aniem urlop�w trzeba by� ostro�nym, poniewa� mo�e to utrudni� powr�t matkom na rynek pracy. Trzeba znale�� z�oty �rodek. Bycie razem jest bardzo wa�ne dla matki i dziecka, ale trzeba mie� �wiadomo��, �e bardzo d�ugie urlopy mog� spowodowa�, �e powr�t do zak�ad�w pracy b�dzie utrudniony.

Kwiatkowski prognozuje, �e w I kwartale 2006 roku stopa bezrobocia nie przekroczy 18,2%, by na koniec 2007 roku spa�� do 16,8-16,9%.

Wiceminister zapowiedzia� szybkie przygotowanie projektu ustawy zak�adaj�cej obni�enie koszt�w pracy dla os�b najni�ej zarabiaj�cych poprzez rezygnacj� z cz�ci sk�adek na ubezpieczenia spo�eczne. Ma to r�wnie� na celu zmniejszenie rozmiaru szarej strefy.

< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com