Menu Content/Inhalt

Advertisement
Intrygi w miejscu pracy Drukuj E-mail
Autor: Jobpilot.pl   
Intrygi w miejscu pracy i sposoby ich odpierania..

Bro�cie si� wobec nieuczciwych koleg�w

Intryg� okre�la si� podst�pny atak jednej osoby ? intryganta, na inn� osob� - ofiar� konfliktu. Wi��e si� ona z u�yciem "nieczystych" metod w walce o w�adz�. Celem intryganta jest ograniczenie wp�yw�w ofiary w sferze zawodowej. Podst�pne dzia�ania w walce o w�adze mog� przybiera� r�ny charakter. Wymieni� mo�na chocia�by zwyk�� obmow�, szanta�, fa�szyw� gr� i stawianie "pu�apek". S� to wci�� powracaj�ce wzorce nieuczciwego post�powania.

Znies�awienie

Z�a obmowa to prawdopodobnie najpopularniejsza forma intrygi. Intrygant rozpowszechnia negatywne informacje o swej ofierze zamiarem jej zdyskredytowania lub znies�awienia. Usi�uje te� nak�oni� innych do z�ego my�lenia i wyra�ania si� o niej. Stosownie do okoliczno�ci intrygant kieruje swe oskar�enia bezpo�rednio lub po�rednio - np. do szefa ofiary. W�wczas zwraca si� np. do jego sekretarki, zak�adaj�c, �e ona przeka�e te informacje dalej.

Obrona przed znies�awieniem

Dzia�ania zapobiegawcze. Podobnie jak istnieje mn�stwo sposob�w znies�awienia, tak te� wiele mo�liwo�ci, by im zapobiec. Po pierwsze, nale�y dba� o dobre stosunki z szefem, bo w�wczas uwierzy on raczej Tobie i ewentualnie w Twoje dementacje, ani�eli w to, co rozpowiadaj� inni. W przypadku, gdy staniesz si� ofiar� znies�awienia, pomo�e Ci w obronie i b�dzie reprezentowa� Tw�j punkt widzenia. Po drugie, w podobnych sytuacjach pomagaj� dobre relacje z r�wnorz�dnymi pracownikami. Im wi�cej masz przyjaci� w pracy, tym szybciej wykryjesz oszczerstwa dotycz�ce Twojej osoby. Z pewno�ci� przyjaciele b�d� Ci potrzebni do obrony. Im wi�cej masz przyjaci�, tym lepiej dla Ciebie.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Szanta�

Pod poj�ciem szanta�u rozumie si� gro�b� wyjawienia niepowodze� lub s�abo�ci ofiary w momencie, gdy ta nie jest na to przygotowana, po to, aby szanta�ysta m�g� osi�gn�� wyznaczony cel. "Wyjawienie" oznacza w tym kontek�cie najcz�ciej "donoszenie" prze�o�onemu. Szanta�y�ci najcz�ciej nie s� w niebezpiecze�stwie, gdy� wi�kszo�� ludzi postrzega szanta� nie jako krymina�, lecz raczej jako czyn odra�aj�cy. Co wi�cej, uwa�aj� szanta� za co� o wiele gorszego, ni� wi�kszo�� innych przest�pstw. Szanta�ysta musi jednak liczy� si� z tym, �e zostanie zwolniony, gdy tylko jego czyn wyjdzie na jaw.

Obrona przed szanta�em

Zasadniczym �rodkiem zaradczym, jaki mo�na poleci� wobec szanta�u, jest unikanie punkt�w spornych. Zachowuj si� przyzwoicie i uczciwie, nie pokazuj swych obci��aj�cych s�abo�ci, ani problem�w osobistych. Je�li natomiast mia�by� ulec pokusie naruszenia regu� firmy lub prawa, to mo�liw� konsekwencj�, jak� powiniene� rozwa�y�, jest w�a�nie niebezpiecze�stwo szanta�u.

Fa�szywa gra

Fa�szywa gra w zwi�zkach biurowych oznacza, �e kto� schlebia Ci maj�c z�e zamiary, po to by nadu�y� Twego zaufania. Cz�sto powtarzaj�cy si� wariant takiej intrygi wygl�da nast�puj�co: kto�, kogo uwa�asz za przyjaciela, prowadzi z Tob� rozmow� przed prze�o�onym i wymienia ob�udne, poni�aj�ce uwagi. P�niej z kolei donosi do szefa, w wyniku czego jawisz si� jako osoba nikczemna i nielojalna. Fa�szyw� gr� jest oczywi�cie tak�e ka�da inna forma zdrady przez rzekomych przyjaci�.

Jak broni� si� przed fa�szyw� gr�

Aby nie sta� si� ofiar� fa�szywej gry, musisz podj�� dzia�ania w dw�ch kierunkach. Po pierwsze wa�ne jest, by stwarza� mo�liwie najmniej okazji do sytuacji spornych. Staraj si� nie m�wi� �le o innych, a przede wszystkim o Twym prze�o�onym. Nie rozpowiadaj o swych s�abo�ciach, problemach osobistych i b��dach. Rzekomi przyjaciele, prowadz�cy fa�szyw� gr�, nie daj� si� tak �atwo zdemaskowa�. Sprawdzaj wi�c ich interesy - w szczeg�lno�ci, gdy kto� usilnie Ci schlebia. Spr�buj rozwik�a� ich zamiary i z zasady, b�d� nieufny - lepiej za bardzo, ni� za ma�o. Je�li zastawia si� na kogo� zasadzk� w zwyk�y dzie� pracy, to �wiadomie wprowadza si� go w sytuacj�, w kt�rej pope�nia on b��dy. W ten spos�b zostaje on skompromitowany. Intrygant aktywnie czyha na reakcje swojej ofiary. Musi j� wi�c dobrze zna� lub przez mylne informacje nak�oni� do b��d�w.
Jak temu przeciwdzia�a�? Skuteczna obrona przed zasadzkami lub przed metod� "otwartego no�a" niestety nie istnieje. W ka�dej konfliktowej sytuacji nale�y by� czujnym i obserwowa� przeciwnik�w lub rywali oraz ich otoczenie. Niejasne sytuacje warto om�wi� z przyjaci�mi i pos�ucha� ich ostrze�e�. Oprzyj si� pokusie i nie b�d� �atwowierny - oto og�lne zalecenie.


�r�d�o: www.jobpilot.pl; www.monster.com< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com