Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Artyku�y dla pracownika arrow Czy pora�ka mo�e przynie�� wi�ksz� korzy�� ni� sukces?

Advertisement
Czy pora�ka mo�e przynie�� wi�ksz� korzy�� ni� sukces? Drukuj E-mail
Autor: Viktor Jorkstam   
Mo�e to �mia�a wypowied�, lecz tak naprawd� nasze sukcesy s� uzale�nione od tego jak odbieramy pora�ki. Czyta�em gdzie� stwierdzenie, �e "tak naprawd� to nigdy nie ponosimy pora�ek, przynajmniej do chwili a� nie zaczniemy obwinia� o to innych". W jaki spos�b je odbieramy i jakie wyci�gamy z nich wnioski, gdy� w�a�nie to decyduje o tym czy s� rawdziw� kl�sk�, czy te� etapem w drodze do prawdziwego sukcesu. Sukces to wynik progresywnego urzeczywistniania z g�ry ustalonych cel�w. To w�a�nie ta d�uga droga do celu za�amuje nas, lub te� czyni z nas tytan�w.

Poni�ej podaj� dziesi�� przyk�ad�w na to, w jaki spos�b pora�ka mo�e nam przynie�� znacznie wi�ksze korzy�ci ni� natychmiastowy sukces!

1. Uczy alternatywnego my�lenia.

W zwi�zku z tym, �e wszyscy pope�niamy b��dy to rozs�dnym jest uczenie si� na nich, analizowanie powod�w i szukanie alternatywnych rozwi�za�. Pope�niane b��dy pomagaj� nam cz�sto w znalezieniu takich rozwi�za�, kt�rych nigdy inaczej by�my nie szukali.

2. Przynosi nam do�wiadczenie.

Pami�tasz mo�e swoje pierwsze do�wiadczenia na rynku pracy? Najcz�ciej nikt nam nie chce jej da� gdy� wymagane jest do�wiadczenie. W�a�nie w miar� pope�niania b��d�w uczymy si� na naszych pora�kach wiedz�c jak rzeczy powinny by� robione, aby osi�gn�� zamierzony cel. Je�li naszymi pierwszymi do�wiadczeniami nie by�y by zawody zwi�zane z niepowodzeniami, to nigdy mo�e nie nauczyliby�my si� robi� rzeczy naprawd� prawid�owo.

3. Kszta�ci charakter.

Ponoszenie pora�ek wystarczaj�c� ilo�� razy rezultuje w tym, �e rzucamy r�cznik i poddaj�c si� pe�zamy zamykaj�c si� we w�asnych skorupkach, zapominaj�c o swoich d��eniach i idea�ach. Lub uczymy si� do�wiadczeniem staj�c si� silnymi, staj�c si� tymi, jakimi naprawd� pragniemy zosta�.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

4. Selekcjonuje s�abych od silnych.

Je�li Twoja determinacja, wola i pragnienie sukcesu s� tak wielkie jak my�lisz to ka�de potkni�cie w drodze do celu b�dzie tylko potraktowane jako okazja do g��bszych refleksji. Nic wi�cej! To tak jak korek w mie�cie, nieraz warto jest objecha� dodatkowo kilkana�cie przecznic, aby szybciej dojecha� do celu! Mo�e by� trudnym z pocz�tku podnoszenie si� z kilku szybko nast�puj�cych po sobie knock out�w, lecz szybko odkryjesz odwrotno�� regu�y z boksu, �e tutaj po ka�dym odliczaniu podnosimy si� �atwiej.

5. Czyni nas skromniejszymi.

�wiadomo�� omylno�ci uczy skromno�ci, a po kt�rej� kolejnej pora�ce mo�na te� czasami odkry�, �e si� obszczekuje nie to drzewo, co jest te� cz�sto �r�d�em dodatkowych do�wiadcze�. Jednak�e, je�li Twoje pragnienie sukcesu jest wystarczaj�co silne, to ka�de takie do�wiadczenie stanie si� tylko bezcenn� lekcj� skromno�ci.

6. Robi nas odpornymi dodaj�c nam wiary w siebie.

Wszystko zale�y od tego czy posiadamy to, co niezb�dne, aby dotrze� do celu. Czy stopniejemy pod naciskiem, czy te� staniemy si� mocniejsi widz�c rzeczy przez pryzmat do�wiadczenia z wizjonersk� jasno�ci�, jak �wiat�o w tunelu �ycia. W chwili, gdy zaczniesz wykszta�ca� t� spokojn� wewn�trzn� si�� pewno�ci siebie i jasno�ci cel�w, staniesz si� jak gdyby stworzonym do odniesienia sukcesu. Wszystkie odniesione pora�ki stan� si� moc�, kt�ra uszlachetnia charakter.

7. Zbyt szybko odniesiony sukces daje fa�szyw� pewno�� siebie.

By�em �wiadkiem tego nazbyt wiele razy i w r�nych bran�ach widzia�em przedsi�biorstwa, kt�rych w�a�ciciel mia� w zwi�zku z tempem ekspansji niewiele wi�cej czasu na cokolwiek innego ni� tylko na czytanie aktualnych cyfr w wykazach ksi�gowo�ci. Wszystko jest wynikiem do�wiadczenia i dlatego te� ten, kto przeszed� t� d�uga drog� do celu jest lepiej uzbrojony na wypadek przeciwno�ci losu, kt�re w ka�dej chwili mog� si� wydarzy�.

Zbyt szybkie odniesienie sukcesu z regu�y za�lepia nie daj�c mo�liwo�ci krytycznej oceny podbramkowych sytuacji.

8. B��dy rezultuj� w lepszym planowaniu i ulepszeniach.

Je�li co� mi nie wyjdzie, co si� czasami zdarza, to nie jest to win� narz�dzi tylko rzemie�lnika. Pope�nia� b��dy to rzecz naturalna, lecz pope�nia� te same b��dy raz po raz, jest zwyk�� g�upot� �wiadcz�c� o nieumiej�tno�ci samokrytycznego i analitycznego spojrzenia na swoje poczynania. Ponoszenie pora�ek jest dobrym sposobem na rewidowanie metod i rutyn, kt�rych kt�rymi si� codziennie pos�ugujemy. To jak smar pomagaj�cy podsmarowa� i oczy�ci� maszyneri�, zanim si� zn�w dokona pr�by systemu. Poprzez uwa�ne planowanie, obserwacje i usuwanie usterek, b��dy poprowadz� Ci� nieomylnie w kierunku sukcesu.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

9. B��dy wskazuj� na s�abe punkty

Je�li nale�ysz do tych, co omijaj� jak gdyby wszystko to, czego nie robi� dobrze, to radzi�bym zosta� przy tym, pope�ni� nawet kilka b��d�w, aby w ko�cu osi�gn�� dobry rezultat. Je�li b�d�c bokserem by� by� �wiadomy ograniczonej sprawno�ci swojej lewej r�ki to pr�bowa�by� to zignorowa� u�ywaj�c jej tylko do os�ony i licz�c, �e i tak zdob�dziesz medal jedn� r�k�? Czy te� pracowa�by� ci�ko, aby sta�a si� tak samo gro�na jak prawa ? U�yj pora�ki jako wska�nika s�abych punkt�w i popraw to, gdy� nikt jeszcze nie zdoby� mistrzostwa �wiata udaj�c, �e co� umie.

10. Sukces jest stanem umys�u, pora�ki s� nap�dem.

Wykszta�� stan umys�u zwyci�zcy i pozw�l b��dom s�u�y� Ci jak motory pomocnicze nap�dzaj�ce i kieruj�ce w drodze do gwiazd. M�drze wykorzystany b��d doda Ci si� b�d�c �r�d�em nauki i zrozumienia. Nie pozw�l tylko, aby niepowodzenia zamroczy�y Ci umys�, niszcz�c wiar�.

�wiat dostarcza nam taki ogrom mo�liwo�ci, wiec na Boga nie pozw�l kilku kopniakom losu da� si� �ci�� z n�g. Uczy�, aby z�e do�wiadczenia sta�y si� Twoj� najwi�ksz� moc�.

MY�L: SUKCES!


Autor: Viktor Jorkstam.
�r�d�o: CzasNaE-Biznes.

< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com