Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Orzecznictwo

Orzecznictwo Drukuj Email
Spis treści
Uchwały Sądu Najwyższego z 2005 r.
Uchwały Sądu Najwyższego z 2004 r.

II UZP 12/05 - z dnia 29 listopada 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Do odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie renty socjalnej stosuje się art. 4779 § 31 k.p.c.(postanowieniem z 4 października 2005 r. na podstawie art. 219 k.p.c. zarządzono połączenie sprawy objętej sygn. II UZP 13/05 ze sprawą II UZP 12/05 do wspólnego rozpoznania zagadnienia prawnego).


II PZP 8/05 - z dnia 29 listopada 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Przepisy art. 42 § 1-3 k.p. oraz art. 24113 § 2 k.p. nie mają za-stosowania do wprowadzenia mniej korzystnych dla pracownika postanowień porozumienia zbiorowego zawartego przez zakładowe organizacje związkowe i spółkę akcyjną powstałą wskutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, zmieniającego porozumienie zbiorowe (pakiet socjalny) zawarte wcześniej przez wymienione zakładowe organizacje związkowe i przedsiębiorstwo państwowe w związku z planowaną komercjalizacją tego przedsiębiorstwa.


II PZP 7/05 - z dnia 29 listopada 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Powszechne Towarzystwo Emerytalne przejmujące zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym ponosi odpowiedzialność za zobowiązania pracownicze zlikwidowanego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.).


I UZP 3/05 - z dnia 25 listopada 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

"Czy zachodzą podstawy do pozbawienia rolnika emerytury przyznanej mu w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.) w przypadku gdy po 13 latach od daty podjęcia wypłaty świadczenia okazało się, że rolnik w akcie notarialnym przekazującym następcy nieodpłatnie gospodarstwo rolne, nie ujawnił w akcie tym wszystkich nieruchomości (gruntów) będących w posiadaniu rolnika, a tym samym nie przekazał w sposób formalny całości gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 59 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 53 tej ustawy, przy jednoczesnym faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej w dacie przyznania świadczenia?"
postanowiono odmówić podjęcia uchwały.


III BZP 2/05 - z dnia 23 listopada 2005 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego

Skarb Państwa nie jest stroną w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i nadał jej moc zasady prawnej.


III BZP 1/05 - z dnia 26 października 2005 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego

1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 k.p.c.) przysługuje od orzeczeń, które stały się prawomocne od 1 września 2004 r.

2. Spadkobierca strony, która zmarła po uprawomocnieniu się wyroku wydanego w jej sprawie, jest legitymowany do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Nadano uchwale moc zasady prawnej.


II UZP 10/05 - z dnia 29 września 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia warunkujących nabycie prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym nie jest możliwe zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze do okresów pracy w szczególnych warunkach (§ 15 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).


I PZP 2/05 - z dnia 28 września 2005 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego

Pracodawca nie ma interesu prawnego w ustaleniu na podstawie art. 189 k.p.c. przez sąd powszechny istnienia stosunku pracy zakwestionowanego przez organ podatkowy.


III SZP 2/05 - z dnia 20 września 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

"Czy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzając kontrolę legalności postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania, które stanowią przesłanki wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1-8 k.p.a.) lub przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a.) na podstawie art. 47964 § 2 k.p.c. uchyla zaskarżoną decyzję bez konieczności rozpoznania istoty sprawy?"
postanowiono przejąć sprawę do rozpoznania.


III SZP 1/05 - z dnia 20 września 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie

Dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodowych polegające na tym, że związek zawodowy przejmujący przejmuje prawa i obowiązki związku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej prowadzącej do rozwiązania i wykreślenia z rejestru związku przejmowanego.


II UZP 11/05 - z dnia 20 września 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku:

"Czy sprawa o umorzenie należności funduszu alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów jest sprawą o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego w rozumieniu art. 4778 § 2 pkt 6 k.p.c.?"
postanowiono odmówić podjęcia uchwały.


II UZP 8/05 - z dnia 7 września 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

"Czy ubezpieczonemu, który celem udzielenia mu świadczenia zdrowotnego poza kolejnością dostępu do tego świadczenia, wprowadzoną przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych, zakupił z własnych środków wyrób medyczny służący wykonaniu tego świadczenia, przysługuje w myśl art. 37 ust. 2 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) roszczenie o zrekompensowanie tego zakupu przez Narodowy Fundusz Zdrowia?"
postanowiono odmówić podjęcia uchwały.


I UZP 2/05 - z dnia 13 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi

W razie niedopełnienia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) organ rentowy jest uprawniony do wydania decyzji o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego (art. 83 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy).


II UZP 6/05 - z dnia 12 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Sprawy dotyczące umorzenia należności likwidowanego Fun-duszu Alimentacyjnego od osób zobowiązanych do alimentów oraz od osób, które bezpodstawnie pobrały świadczenia z Funduszu (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-nych, Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 476 § 2 k.p.c., do rozpoznania których właściwy jest sąd okręgowy (art. 477[8] § 1 k.p.c.).


II UZP 5/05 - z dnia 12 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Przez pojęcie "na ostanio zajmowanym stanowisku służbowym" (art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) należy rozumieć stanowisko, które żołnierz zawodowy zajmował zgodnie z wyznaczeniem na podstawie rozkazu personalnego Ministra Obrony Narodowej.


II UZP 4/05 - z dnia 12 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:

"Czy uzyskiwanie przychodu przewidzianego w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) przez osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której nabyła prawo na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) i którą pobierała (i pobiera) w zbiegu z emeryturą, skutkuje zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości w sytuacji ukończenia przez świadczeniobiorcę wieku określonego w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)?"
postanowiono odmówić podjęcia uchwały.


II UZP 7/05 - z dnia 7 lipca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Nieuzupełnienie przez stronę w wyznaczonym terminie braku apelacji polegającego na nieoznaczeniu wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o prawo majątkowe (art. 368 § 2 k.p.c.) może stanowić podstawę jej odrzucenia (art. 370 k.p.c.), także w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych.


III UZP 1/05 - z dnia 28 czerwca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Emeryturę w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-pieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wypłaca się, uwzględniając wykładnię tych przepisów przyjętą przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 października 2002 r., III UZP 7/02 (OSNP 2003 nr 2, poz. 42), poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do podwyższenia (przeliczenia) świadczenia, jednak nie wcześniej niż za okres 3 lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę (art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy).


III SPZP 1/05 - z dnia 28 czerwca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od postanowienia kończącego postępowanie w sprawie ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


II UZP 3/05 - z dnia 15 czerwca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wskazanie we wniosku o emeryturę tych samych 20 lat kalendarzowych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, które zostały przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru uprzednio pobieranej renty oznacza, że podstawa wymiaru emerytury może być obliczona w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).


II PZP 4/05 - z dnia 9 czerwca 2005 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego

Na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji o przekazaniu sprawy do rozpoznania wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu przysługuje kasacja.


I PZP 1/05 - z dnia 25 maja 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Twórca projektu wynalazczego stanowiącego wzór użytkowy ma prawo do wynagrodzenia od jednostki stosującej ten projekt, która urzeczywistniając wzór użytkowy wytworzyła urządzenie na własne potrzeby produkcyjne, osiągając z tego korzyści (art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jedn. tekst: Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.).


I UZP 1/05 - z dnia 12 maja 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Do ustalenia wysokości renty z tytułu choroby zawodowej przyznanej na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), z uwzględnieniem zasady określonej w art. 17 ust. 3 tej ustawy, nie jest wymagane przedstawienie nowej podstawy wymiaru świadczenia, której wskaźnik wysokości byłby wyższy od przyjętego poprzednio.


II PZP 3/05 - z dnia 5 maja 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych radca prawny reprezentujący stronę (osobę fizyczną), będącą przedsiębiorcą (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) nie jest obowiązany do składania oświadczenia, że nie pozostaje w stosunku pracy (art. 89 § 3 k.p.c.).


II UZP 2/05 - z dnia 27 kwietnia 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie

W ramach art. 41 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa (art. 58 k.c.).


II UZP 1/05 - z dnia 27 kwietnia 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Prawo do pobierania emerytury w zbiegu z rentą z tytułu nie-zdolności do pracy w związku z chorobą zawodową (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest wyłączone w przypadku osiągania przez uprawnionego przychodu, z którym łączy się obowiązek ubezpieczenia społecznego - niezależnie od jego wysokości - także wtedy gdy emeryt (mężczyzna) osiągnął wiek 65 lat (art. 26 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).


II PZP 2/05 - z dnia 10 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy

Przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodo-wych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) nie ma zastosowania do pracownika, który podjął naukę w szkole wyższej bez skierowania pracodawcy.


II PZP 1/05 - z dnia 17 lutego 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu

1. W sprawie o sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu droga sądowa jest dopuszczalna.
2. Do rozpoznania takiej sprawy właściwy rzeczowo jest sąd rejonowy - sąd pracy.


II PZP 13/04 - z dnia 10 lutego 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Przepis art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) znajduje zastosowanie tylko do tych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które w dniu 1 stycznia 2002 r. zatrudniały powyżej 50 pracowników.


II UZP 10/04 - z dnia 8 lutego 2005 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego

Okres odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej do dnia 31 stycznia 1992 r. przez junaka pełniącego obowiązki strażaka w zawodowej jednostce ochrony przeciwpożarowej jest okresem równorzędnym ze służbą w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.).


I PZP 9/04 - z dnia 8 lutego 2005 r. w składzie 7 sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego

Dopuszczalne jest wypowiedzenie przez pracodawcę warun-ków umowy o pracę w okresie roku, w którym wobec pracownika przejętego w trybie art. 231 k.p. stosuje się postanowienia dotychczasowego układu zbiorowego pracy (art. 2418 § 1 k.p.), jeżeli wywołuje ono skutek po upływie tego roku (art. 2418 § 2 k.p.).


III SPP 115/04 - z dnia 19 stycznia 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) stosuje się do przewlekłości postępowania egzekucyjnego istniejącej w dniu wejścia w życie tej ustawy.


III SPP 113/04 - z dnia 19 stycznia 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu

Ustawę z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) stosuje się do przewlekłości postępowania istniejącej w dniu wejścia jej w życie.


III SPP 109/04 - z dnia 19 stycznia 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu

Skarga strony na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy o roszczenia pracownika ze stosunku pracy bez nieuzasadnionej zwłoki jest wolna od opłaty stałej, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843).


I PZP 11/04 - z dnia 11 stycznia 2005 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie

Powołanie dokonane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 ze zm.) stanowi podstawę nawiązania stosunku pracy w rozumieniu art. 68 k.p. z dyrektorami instytucji kultury. 
designed by www.madeyourweb.com