Menu Content/Inhalt

Advertisement
Praktykanci w Unii Drukuj E-mail
Autor: Anita Wojta�   
Instytucje unijne ch�tnie przyjmuj� praktykant�w. O bezp�atny sta� mo�na ubiega� si� co roku w ramach praktyk studenckich, o p�atny - najwcze�niej po uzyskaniu tytu�u licencjata.

O sta� mo�na stara� si� niemal w ka�dej instytucji europejskiej - my prezentujemy jedynie wybrane programy sta�owe. Nawet, je�li nie marzysz o karierze unijnego urz�dnika, warto spr�bowa� - mo�e okaza� si�, �e sta� w Brukseli b�dzie wa�nym atutem w oczach przysz�ego pracodawcy.

Trzy lub czteromiesi�czne p�atne sta�e w Radzie Unii Europejskiej przeznaczone s� dla absolwent�w szk� wy�szych, kt�rzy maj� mniej ni� 30 lat. O bezp�atn� praktyk� w Brukseli mog� ubiega� si� studenci, kt�rzy zobowi�zani s� odby� sta�e w ramach studi�w. Wybrani sta�y�ci zostaj� przydzieleni od odpowiednich departament�w, gdzie pracuj� wraz z ca�ym zespo�em. W sta�ach w Radzie Europy rocznie bierze udzia� oko�o 70 os�b.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Podobne wymagania stawia kandydatom Komisja Europejska. P�atne sta�e trwaj� od trzech do pi�ciu miesi�cy i rozpoczynaj� si� co roku 1 marca oraz 1 pa�dziernika. W ka�dej edycji bierze udzia� ok. 600 absolwent�w. Aplikacje wybranych kandydat�w umieszczane s� w tzw. Wirtualnej Niebieskiej Ksi�dze - na jej podstawie poszczeg�lne departamenty Komisji dokonuj� ostatecznego wyboru. W zale�no�ci od departamentu, sta�e mog� odbywa� si� w Brukseli, Luksemburgu b�d� w zagranicznych przedstawicielstwach. Zakres obowi�zk�w praktykanta obejmuje m.in.: uzupe�nianie dokumentacji, organizowanie spotka�, publicznych odczyt�w i wyk�ad�w, przygotowywanie raport�w.

R�wnie� pi�� miesi�cy trwaj� p�atne sta�e w Parlamencie Europejskim, odbywaj�ce si� co roku w dwu edycjach (pocz�tek 15 lutego lub 15 wrze�nia). Mo�liwo�� odbycia p�atnego sta�u jest r�wnoznaczna z uzyskaniem stypendium Roberta Schumana (og�lnego lub dziennikarskiego) lub stypendium naukowego Ram�n y Cajal. Studenci kierunk�w europejskich mog� odby� bezp�atny sta�, trwaj�cy maksymalnie 4 miesi�ce. Ka�dy sta�ysta ma swojego opiekuna, kt�ry indywidualnie przygotowuje program praktyki. Sta�e odbywaj� si� w Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu, a rozpoczynaj� - 1 stycznia, 1 maja, 1 lipca (dwumiesi�czny) oraz 1 wrze�nia.

Zar�wno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski prowadz� co roku oddzielne rekrutacje na sta�e dla t�umaczy. Ch�tni musz� wykaza� si� znajomo�ci� przynajmniej trzech j�zyk�w (w tym co najmniej dw�ch j�zyk�w urz�dowych UE).

Europejski Trybuna� Sprawiedliwo�ci w Luksemburgu przyjmuje na sta�e jedynie absolwent�w prawa lub nauk politycznych. Dobrze widziana jest znajomo�� j�zyka francuskiego. P�atne sta�e trwaj� maksymalnie pi�� miesi�cy i - jak w wi�kszo�ci przypadk�w - organizowane s� w dw�ch edycjach (1 marca i 1 pa�dziernika).

Dwa razy w roku (od 1 lutego i 1 wrze�nia) Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich organizuje pi�ciomiesi�czne p�atne sta�e dla absolwent�w, znaj�cych prawo unijne. W zale�no�ci od potrzeb Biura, sta�e odbywaj� si� w Strasburgu lub w Brukseli. Zadaniem sta�yst�w jest pomoc w rozpatrywaniu skarg i wniosk�w kierowanych do Biura oraz prowadzenie bada� zwi�zanych z prac� Rzecznika.

Corocznie 16 lutego lub 16 wrze�nia mo�na rozpocz�� pi�ciomiesi�czny p�atny sta� w Komitecie Ekonomiczno-Spo�ecznym w Brukseli. W ka�dej edycji przyjmowanych jest 12 sta�yst�w. Do ich obowi�zk�w nale�y m.in.: uczestniczenie w spotkaniach Komitetu i przygotowywanie protoko��w, prowadzenie w�asnych bada� oraz ocena projekt�w i program�w ekonomiczno-finansowych.


Autor: Anita Wojta�
�r�d�o: www.pracuj.pl< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com