Ekspert odpowiada: Limit godzin nadliczbowych w umowie o pracę na pełny etat
Autor: KadryOnLine.pl   
PYTANIE: Pracownicy naszego zakładu pracują 8 godzin dziennie. Czasami zdarza się, że pracują 9 lub 10 godzin dziennie. Jak należy zapisać to w umowie o pracę na czas określony w punkcie "dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151[1] Kodeksu pracy"?

ODPOWIEDŹ:
Punkt umowy o pracę, w którym należy podać dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za godziny nadliczbowe, dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnianych w niepełnym wymiarze czasu pracy (na niepełny etat).

Limit godzin tylko dla niepełnoetatowca

Kodeks pracy przewiduje, ale tylko w odniesieniu do umów o pracę na część etatu, obowiązek podawania limitu godzin, który uprawnia pracownika do otrzymania dodatku do wynagrodzenia według analogicznych zasad, jak za nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowej (zazwyczaj 8-godzinnej) normy czasu pracy. Limit ten powinien być tak ustalony, aby przekraczał określony w umowie niepełny wymiar czasu pracy (np. 20 godzin tygodniowo dla 1/2 etatu), ale jednocześnie był niższy od wymiaru dla pełnego etatu (40 godzin na tydzień). Analogicznie w objaśnieniu do pomocniczego (przykładowego) wzoru umowy o pracę (załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych) wskazano, że punkt umowy, w którym określa się powyższy limit, dotyczy tylko umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Klauzula taka musi być zamieszczona w każdej umowie o pracę z niepełnoetatowcem, w tym również w umowie na czas określony.

Natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat podanie liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, który uprawnia do dodatków za nadgodziny, nie miałoby żadnego sensu, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu pracy dodatki te należą się automatycznie po przekroczeniu norm czasu pracy obowiązujących dla pełnego etatu (8 godzin dziennie, średnio 40 godzin w tygodniu). Tego typu klauzula, jako mniej korzystna dla pracownika niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy (np. zawarte w Kodeksie pracy, innych ustawach i aktach wykonawczych), byłaby z mocy samego prawa nieważna. Jeśli mimo to pracodawca by ją stosował, to dopuszczałby się wykroczenia polegającego na zaniżaniu wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (grzywna od 1.000 do 30.000 zł).

Metody ustalania limitu godzin, np. odnosząc się do dobowego wymiaru czasu pracyPonadto należy zwrócić uwagę, że w świetle Kodeksu pracy godziny nadliczbowe są czymś wyjątkowym i nie mogą występować powszechnie, np. każdego dnia. Praca nadliczbowa (czyli taka, która przekracza normy ustalone dla pełnego etatu) jest bowiem dopuszczalna wyłącznie w razie:
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.
Tak rygorystycznymi warunkami nie została natomiast objęta praca ponad limit godzin ("ponadwymiarowych", ale jednocześnie nie nadliczbowych), który trzeba obowiązkowo ustalić w umowie o pracę na część etatu. Przepisy nie wskazują, w jaki sposób określić ów limit. Dlatego przyjmuje się, że strony mają prawo w tym przypadku posłużyć się różnymi technikami. Mogą to uczynić np.:
  • w odniesieniu do dobowego wymiaru czasu pracy (jeśli, przykładowo, dla pracownika niepełnoetatowego wynosi on 6 godzin dziennie, można postanowić, że dodatek jak za nadgodziny otrzyma on po przekroczeniu 7 godziny pracy na dobę,
  • przyjmując za punkt odniesienia tygodniowy wymiar czasu pracy (np. dla niepełnoetatowca 20 godzin na tydzień - dodatki po przekroczeniu 35 godzin tygodniowo),
  • przez odwołanie się do wyższego wymiaru etatu niż określony w danej umowie (przykładowo pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu, a dodatki ma otrzymać po przekroczeniu miesięcznego wymiaru czasu pracy obowiązującego przy 1/2 etatu).
Podstawa prawna:
  • art. 129 § 1, art. 151 § 1, § 5, art. 151[1] § 1 i § 2, art. 282 § 1 pkt 1 kp,
  • § 2 ust. 3 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286).Źródło: KadryOnLine.pl