Wolontariat pracowniczy. Dobrzy ludzie w mądrych firmach.
Autor: nf.pl   
Dzięki wprowadzeniu programu wolontariatu pracowniczego firma ma możliwość sprawdzenia się w niesieniu pomocy potrzebującym. Pracownicy, stając się wolontariuszami, dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wiedzą i umiejętnościami. Praca dla dobra innych stanowi dla pracowników niewątpliwą satysfakcję, a także rozwija ich umiejętności społeczne, inteligencję emocjonalną. Umiejętnie zorganizowany tego typu program pozwala na pełniejszą realizację misji firmy, wpływa na integrację zespołu oraz na indywidualny rozwój pracowników, służy promocji i dobremu wizerunkowi firmy. Rozmowa z Izabelą Dyakowską, dyrektor programu "Wolontariat biznesu" ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Jakie korzyści z programów wolontariackich czerpie pracodawca?
Firma stwarzając warunki swoim pracownikom do aktywności społecznej odnosi korzyści wewnętrzne takie jak integracja pracowników i zwiększenie ich zadowolenia, satysfakcji z pracy. Podczas aktywności woluntarystycznej podnoszone są kwalifikacje pracowników zgodnie z planami indywidualnego rozwoju - pracownicy zdobywają nowe i poszerzają dotychczasowe swoje kompetencji, umiejętności społeczne, doświadczenia.

Czy wpływa to korzystnie na wizerunek firmy?
Zdecydowanie. Dokonuje się zmiana perspektywy z jakiej zatrudnieni w firmie na nią patrzą - staję się ona nie tylko miejscem zarobkowania, ale również realizowania innych celów życiowych, przez co wzmacniają się więzi emocjonalne pracowników z firmą. Wzrasta nieporównywalnie poziom energii i motywacji wśród pracowników zaangażowanych społecznie, funkcjonujących na różnych szczeblach kariery. Powodowane jest to dużym zaufaniem jakim darzy firma swoich pracowników, którzy "inwestują" zasoby finansowe i pozafinansowe na rzecz potrzebujących, których sami rekomendują. Ważne jest też przy tym włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji, inicjowania i wdrażania własnych innowacyjnych pomysłów, budowanie sieci współpracy i komunikacji między pracownikami i poszczególnymi działami w firmie.

Czy chodzi tylko o budowanie więzi miedzy pracownikiem a firmą?
Pojawiające się elementy pozytywnej rywalizacji (poprzez konkursy na inicjatywy, projekty wolontarystyczne, itp.) pozwalają na naturalny sposób wyłaniania liderów, a przy tym budowanie morale, prestiżu pracowników. Wszystko to jest coraz ważniejsze dla młodych, ambitnych i zdolnych ludzi poszukujących odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie pracodawcy. Przyciąga to i zatrzymuje wartościowych pracowników, umacnia firmę.

Dlaczego firmy decydują się na wprowadzanie takich programów?
Firma uruchamiając program wolontariatu pracowniczego umożliwia swoim pracownikom odnosić takie korzyści, potwierdzające, że najważniejszy jest dla niej człowiek. Wielu pracowników dużych firm ma zapewnione wysokie wynagrodzenie, system opieki medycznej, służbowy samochód, laptopa. Z czasem okazuje się jednak, że to nie wszystko, że czegoś jest brak. Wtedy satysfakcja z pożytecznych i wartościowych działań na rzecz innych unaocznia, że jest jeszcze "to coś" równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Dokonuje się weryfikacja życiowych wartości i przekonań. Pojawiają się inspiracje i ujście dla kreatywnego myślenia, osobistego rozwoju, samopoznania i doskonalenia się w praktyce. Uświadomienie sobie siły sprawczej jaka tkwi w jednostce działa jak silniki odrzutowca. Zaczyna się chcieć i móc. Nie trzeba już szukać sposobów na realizowanie swoich zainteresowań i pasji, czy na odreagowanie stresów zawodowych. W głowie dokonuje się pozytywna dezintegracja, przełamywanie negatywnych stereotypów o ludziach dotkniętych chorobami, niepełnosprawnością, uzależnieniami, uświadomienie sobie potrzeb i zadań całej społeczności oraz potencjałów w niej tkwiących. Można uruchomić swoje nowe pokłady odpowiedzialnego myślenia, empatycznego odczuwania i zaangażowanego działania. Dobrym można być na wiele sposobów.Firma społecznie zaangażowana odnosi korzyści zewnętrzne – coraz częściej program wolontariacki staje się elementem strategii marketingowej. To prawda. Wolontariat jest najlepszym budulcem wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie w otoczeniu. Zdobycie poparcia ze strony społeczności lokalnej, poprawia jej jakość funkcjonowania w otoczeniu, pozytywny odbiór misji firmy i jej marki, a tym samym wpływ na przyzwyczajenia, preferencje, zapotrzebowanie na produkty firmy. Należy pamiętać, że nie ma korzyści zewnętrznych bez tych odnoszonych wewnątrz, przez ludzi.

Jak wygląda kooperacja biznesu i trzeciego sektora w budowaniu programów wolontariackich?
Coraz więcej organizacji pozarządowych i instytucji publicznych przygotowanych do współpracy z wolontariuszami zabiega właśnie o tych z biznesu - nie bez powodu. Pozwala to bez wątpienia na budowę tym bardziej wiarygodnego wizerunku w środowisku i pełniejsze poznanie partnerów w środowisku. Daje to możliwość aktywnego otwierania się na zmianę w myśleniu o biznesie jako o partnerze w odpowiadaniu na ważne potrzeby lokalnych społeczności. Umożliwia włączanie się w proces ciągłego i wzajemnego uczenia się, świadomą kooperację z otoczeniem. Organizacja zwiększa zakres i jakość świadczonych usług, dzięki czemu łatwiejsze jest uzyskiwanie pomocy przez beneficjentów, odnalezienie przyjaciół w trudnych chwilach swojego życia, oraz wzmacnianie własnego poczucia wartości. W środowisku lokalnym mniej jest podziałów wzdłuż i w szerz, a więcej patrzenia w tym samym kierunku i wspólnego, dobrowolnego działania zarówno na rzecz swoją, jak i potrzebujących. Trudno nie zauważyć takich profitów i przejść koło nich obojętnie.


Więcej na temat Wolontariatu pracowniczego dowiesz się podczas VII edycji Kongresu Kadry "Twarz Twojej firmy. Rola HR w budowaniu wizerunku pożądanego pracodawcy", który odbędzie się 14-16 kwietnia 2008r. w hotelu Radisson w Warszawie.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.