Jak doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
Autor: Sylwia Panek   
W kodeksie pracy nie znajdziemy zasad doręczania pism o wypowiedzeniu umowy o pracę. W związku z tym, zgodnie z art. 300 kodeksu pracy, należy posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 61 k.c.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dostarczone pracownikowi w taki sposób, iż miał realną możliwość zapoznania się z jego treścią.

Pismo o wypowiedzeniu może być przekazane pracownikowi w dwojaki sposób: wręczone osobiście w miejscu pracy lub przesłane pocztą.

W pierwszej sytuacji pracownikowi wręczane jest pismo z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i potwierdzenie otrzymania (z konkretną datą). W idealnej sytuacji pracownik potwierdza otrzymanie pisma. Jeżeli natomiast odmówi podpisania (np. powie, że nie wyraża zgody, wyjdzie bez podpisania, zniszczy pismo) to należy sporządzić notatkę opisującą sytuację wręczenia pisma. W notatce osoba wręczająca podaje własne imię i nazwisko oraz imię i nazwisko świadka, dokładną datę (najlepiej z godziną) i przyczynę nieuzyskania podpisu pracownika. W obydwu przypadkach wypowiedzenie będzie skuteczne, gdyż pracownik został zapoznany z treścią pisma.Jeżeli pracodawca wysyła pracownikowi pismo o wypowiedzeniu umowy o pracę pocztą powinien zrobić to za pomocą listu poleconego, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem. Najprostszą sytuacją będzie odebranie korespondencji (i potwierdzenie) przez pracownika. Może się jednak zdarzyć, iż pracownik uchyla się od odbioru korespondencji, jednak wymówka, że nie podjął przesyłki pocztowej zawierającej takie pismo, będzie nieskuteczna. W takiej sytuacji za doręczone uznaje się pismo z dniem drugiego awizowania. Jeżeli pracownik odmawia przyjęcia pisma (od listonosza lub kuriera) to osoba doręczająca zobligowana jest do sporządzenia notatki o odmowie. Może się zdarzyć, że pismo zostanie dostarczone innej osobie, która znajduje się pod adresem wskazanym przez pracownika. W takim przypadku wypowiedzenie będzie skuteczne, jeżeli odbioru dokona osoba dorosła, będąca domownikiem.

Informacja o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna mieć formę pisemną. W związku z tym zgodnie z przepisami można wysłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym. Wysłanie pisma za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego, będzie uznane za skuteczne, jednak dokonane z naruszeniem przepisów dotyczących zachowania formy pisemnej.

Podsumowując: wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną jednostronną, która nie wymaga zgody adresata tej czynności. Złożenie przez pracownika podpisu na dokumencie wypowiedzenia nie ma wpływu na jego skuteczność, jedynie potwierdza fakt zapoznania się pracownika z dokumentem (wartość dowodowa). Kluczowe dla skuteczności wypowiedzenia. jest umożliwienie pracownikowi zapoznania się z treścią pisma. Nie ma znaczenia czy pracownik skorzysta, czy też nie z tej możliwości.Autor: Sylwia Panek | Redaktor PrawoPracy.org