Budowanie zespołu
Autor: Pracuj.pl   
Efekt pracy współpracujących ze sobą osób jest większy niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich, gdyby działały osobno. Aby zespół działał efektywnie, każdy musi pełnić inną rolę.

Na czym polega praca w zespole?

Praca w zespole wymaga innych umiejętności, niż samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie się na stanowisku samodzielnym. Z jednej strony stawia nowe wyzwania przed członkami przedsiębiorstwa, którzy wspólnie mają osiągać wyznaczone cele, a z drugiej zmusza menedżera do aktywnego uczestniczenia w pracach podległej mu komórki i ciągłą kontrolę efektywności pracy zespołu.

Idea pracy zespołowej bazuje na efekcie synergii, czyli fakcie, iż efekt pracy kilku ściśle współpracujących ze sobą osób jest większy, niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich w sytuacji, gdyby działały osobno. Z tego powodu coraz więcej firm dostrzega potrzebę lepszej integracji swoich pracowników. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo realizuje często niezależne projekty, np. kampanie reklamowe, szkolenia dla firm czy imprezy plenerowe, wówczas dobór członków zespołu i ich integracja staje się kluczowym problemem managera projektu. W firmie, której działalność jest ciągła, to szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych powinni dbać o rozwój swoich zespołów.

Najpierw formowanie

Budowa zespołu rozpoczyna się od etapu formowania. W przypadku zespołów projektowych jest to zwykle dobór członków - specjalistów zależnie od typu zadania, które ten zespół będzie musiał wykonać. Jeśli natomiast manager stawia sobie za cel lepsze zintegrowanie już istniejącej grupy podwładnych, to powinien on zmierzyć, w jakim stopniu:
  • cele indywidualne są zbieżne z celami zespołu jako całości; w większości przypadków wystarczy zbudowanie prostego kwestionariusza wywiadu lub anonimowej ankiety z pytaniami dotyczącymi celów pracownika na następny rok, 5 i 10 lat oraz powiązania ich z pracą w firmie; ważne, by pytania były tak skonstruowane, by nie sugerowały "jedynie słusznej" odpowiedzi i dawały pracownikowi duże pole do swobodnej wypowiedzi,
  • system motywacyjny w firmie (płaca, premie, bonusy, a także np. różnice w wynagrodzeniach i tytuły zawodowe) odpowiada potrzebom podwładnych.

Badając system motywacyjny funkcjonujący w już istniejącym zespole można wyjść od określenia poziomu zaspokojenia poszczególnych potrzeb w hierarchii Maslowa (fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i przyjaźni, szacunku oraz samorealizacji). Następnie warto zapytać o konkretne elementy wynagrodzenia za wykonaną pracę, szanse awansu i rozwoju, a w końcu o to, jak pracownicy oceniają możliwość zaspokojenia swoich potrzeb poprzez pracę w firmie. Wysokość wynagrodzenia w danym momencie nie zawsze musi być dla pracownika najważniejszym bodźcem do efektywnej pracy.

Pomysłodawca

Na etapie formowania zespołu manager powinien wiedzieć, że aby jego zespół sprawnie radził sobie z zadaniami, musi się składać z osób pełniących różne role zespołowe. Będzie tam na pewno pomysłodawca. Taka osoba opiera się głównie na wyobraźni i niestandardowemu podejściu do problemu. To ona wysuwa nowe, czasami zupełnie nierealne pomysły, lubi pracować indywidualnie i niezbyt liczy się ze zdaniem co bardziej praktycznych członków zespołu. Nie wolno mu jednak zabronić tworzyć, bo choć nigdy nie doprowadza pomysłu do końca, jest efektywnym generatorem nowych pomysłów. Bez niego nie miałaby zajęcia osoba zajmująca się rozwijanie pozornie trudnych do wykonania idei.


Projektant

To drugi członek zespołu, prawie zawsze chętnie poszukiwany przez managerów. Analizuje problem, proponuje usprawnienia, szuka nowych dróg do celu.

Kontroler

Z pomysłodawcą i projektantem ściśle współpracuje kontroler. Choć te osoby często różnią się poglądami, kontroler jest po to, by zespół nie zaczął wdrażać idei mających duże niedociągnięcia. Kontroler często nie jest lubiany przez managera, ponieważ wszystkim wydaje się, że swoimi krytycznymi uwagami i wynajdowaniem problemów rzuca zespołowi kłody pod nogi. Ale jeśli czwarty członek zespołu – praktyczny realizator – ma zacząć działać, uwagi kontrolera są niezbędne.

Praktyczny realizator

Praktyczny realizator to świetny wykonawca, ale sam nie wiele wnosi od siebie. Jeśli zadanie jest trudne, manager powinien zadbać, by praktycznych realizatorów było w zespole jak najwięcej. To oni ciągną robotę do przodu, bez narzekania i zbędnych dygresji.

Perfekcjonista

Piąta rola zespołowa to perfekcjonista - jeśli praktycznym realizatorom nie starcza sil na szczegóły, on jest niezastąpiony. Potrafi wyszukać najmniejszy błąd w kodzie programu komputerowego albo zadbać o trudno dostępne informacje o klientach.

Dusza zespołu

Szósta osoba to dusza zespołu (towarzystwa). Bez niej zespół byłby tylko dobrze skonstruowaną maszyną, której części nie mogą się poruszać. Dusza zespołu powoduje, że jego członkowie spotykają się poza miejscem pracy, wspólnie obchodzą imieniny i się bawią. Jej rola to także łagodzenie konfliktów i zapewnienie pozytywnej atmosfery w czasie pracy.

Normy postępowania

Po etapie formowania zespół wchodzi zwykle w fazę burzliwego ustalania norm postępowania, procedur, celów na następne miesiące i planów, by je zrealizować. Na tym etapie głównym zadaniem managera zespołu jest złagodzenie konfliktów na tle odpowiedzialności za efekty pracy i podjęte decyzje. Musi on również dbać o motywację członków zespołu. Jeśli nie mają oni przymusu wzajemnej współpracy, np. zakładają nowe przedsiębiorstwo, część z nich może szybko stracić motywację i tak jak w przypadku nauki języka obcego – po początkowym entuzjazmie pojawi się pesymizm i rezygnacja z dalszych działań.

Trzecim etapem budowania zespołu jest wypracowanie wspólnych wartości i norm postępowania. Dopiero wówczas zespół może funkcjonować efektywnie. Problem tkwi jednak w tym, że managerowi najczęściej trudno jest ten etap rozpoznać, a czas, jak musi upłynąć od powołania zespołu do osiągnięcia przez niego najlepszej formy, niemożliwy do oszacowania. Od doświadczenia szefa zależy, kiedy ten moment nastąpi.

Żywotność zespólu

Zespół, jak wszystko, kończy kiedyś swoje życie. I choć nie dzieje się to dosłownie – osoby go tworzące dalej pracują razem – to po pewnym czasie efektywność pracy zaczyna spadać, konflikty nasilają się, a rotacja pracowników powoduje, że tworzenie zespołu manager musi zacząć na nowo. Nie ma reguły, kiedy to się stanie. Dwa bieguny pracy zespołowej to Japonia i Stany Zjednoczone. W Japonii czas życia zespołów jest zazwyczaj długi, natomiast pracownicy amerykańskich firm często kilka razy w roku muszą dostosowywać się do nowych ról w zespole. Obojętnie jednak jaki jest kraj pochodzenia firmy, efekt pracy zespołowej jest wart tych zmian.


Źródło: www.pracuj.pl