Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy arrow Środki odwoławcze od kary porządkowej
Środki odwoławcze od kary porządkowej Drukuj Email
Autor: Tomasz Zwolak   
Decyzja pracodawcy o nałożeniu na pracownika kary porządkowej nie ma charakteru ostatecznego. W pewnych przypadkach pracownik może podjąć działania, które spowodują cofnięcie nałożonej kary. W sytuacji, gdy pracodawca nakładając karę porządkową naruszył przepisy prawa, pracownik może - w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu - wnieść sprzeciw od tej kary.

Zawiadomienie o ukaraniu pracownika karą porządkową powinno nastąpić na piśmie i zawierać m.in. pouczenie o przysługującym mu prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Brak pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie do wniesienia sprzeciwu powoduje, że pracownik może wnieść sprzeciw w każdym czasie – nawet po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu. Termin do wniesienia sprzeciwu nie podlega zawieszeniu, ani przywróceniu. Wniesienie przez pracownika sprzeciwu po upływie 7 dni, w przypadku prawidłowego pouczenia o terminie dla jego wniesienia, spowoduje, że pracodawca nie będzie musiał go rozpatrzyć.

W świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r. wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić jedynie po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, tj. po wniesieniu w stosownych terminie sprzeciwu do pracodawcy (I PKN 644/98, OSNAPiUS 2000 r. nr 11, poz. 419). Innymi słowy, pracownikowi nie przysługuje droga sądowa, jeżeli nie wykorzystał uprzednio możliwości odwołania się bezpośrednio do pracodawcy od jego decyzji nakładającej karę porządkową.

Wnosząc sprzeciw od kary porządkowej, pracownik jest zobowiązany podać podstawy, na których go opiera. Podstawami takimi mogą być:
  • brak faktycznej podstawy do nałożenia kary, który będzie miał miejsce, jeśli pracownik w ogóle nie dopuścił się zarzucanego mu czynu,
  • nałożenie kary po upływie terminów przedawnienia (kara nie może być nałożona po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od naruszenia),
  • naruszenie trybu nakładania kar porządkowych (np. wymierzenie kary przez osobę nieuprawnioną, niewysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary),
  • nałożenie kary nieprzewidzianej przez kodeks pracy,
  • nałożenie kary niewspółmiernej w stosunku do popełnionego przez pracownika czynu.

Kodeks pracy nie rozstrzyga, w jakiej formie ma być wniesiony sprzeciw. Jednakże, dla celów dowodowych, sprzeciw powinien być wniesiony w formie pisemnej.Pracodawca decyduje o uwzględnieniu sprzeciwu po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika, zakładowej organizacji związkowej. Pracodawca samodzielnie decyduje jednak o uwzględnieniu, bądź odrzuceniu sprzeciwu w sytuacji, gdy:
  • w zakładzie nie działają związki zawodowe, bądź pracownik nie należy do istniejących związków zawodowych, jednocześnie
  • nie wskaże reprezentującej go organizacji związkowej albo organizacja związkowa nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu.

Odrzucenie sprzeciwu bez zaciągnięcia opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej będzie, co prawda, skuteczne, ale może stanowić podstawę do uchylenia nałożonej kary porządkowej na drodze sądowej.

Pracodawca może uwzględnić sprzeciw pracownika w całości lub tylko w pewnej części, w sposób wyraźny (np. w formie pisemnej) lub dorozumiany (np. poprzez zaniechanie wymierzenia kary). O odrzuceniu sprzeciwu pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika (tak, aby pracownik mógł ewentualnie wnieść odwołanie do sądu). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego 1999 r. stwierdził, że obowiązek powiadomienia pracownika o odrzuceniu sprzeciwu, powinien zostać spełniony przez sporządzenie i wysłanie pracownikowi w terminie 14 dni pisma odrzucającego sprzeciw (I PKN 586/98, OSNAPiUS z 2000r. nr 7, poz. 269). W przypadku, gdy pracodawca nie zawiadomi pracownika o odrzuceniu sprzeciwu pomimo upływu 14 dni lub zawiadomi pracownika po upływie tego okresu czasu, przyjmuje się, że sprzeciw został uwzględniony.

Pracownik, który wniósł sprzeciw – w przypadku jego nieuwzględnienia przez pracodawcę – może w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wnieść odwołanie do sądu od nałożonej kary porządkowej. Pracownik powinien wnieść stosowne powództwo do sądu rejonowego - sądu pracy. W przypadku upływu terminu do wniesienia odwołania do sądu, jego przywrócenie nie jest możliwe. Sąd rozpatrując odwołanie, bada jedynie legalność nałożonej kary i nie może zmieniać jej rodzaju.

Uwzględnienie sprzeciwu i uchylenie przez sąd kary pieniężnej rodzi po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu równowartości tej kary.Autor: Tomasz Zwolak | redaktor PrawoPracy.org 

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com