Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Orzecznictwo

Orzecznictwo Drukuj E-mail
Spis stron
Uchwa�y S�du Najwy�szego z 2005 r.
Uchwa�y S�du Najwy�szego z 2004 r.Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.II UZP 12/05 - z dnia 29 listopada 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Gda�sku

Do odwo�ania od decyzji Zak�adu Ubezpiecze� Spo�ecznych w sprawie renty socjalnej stosuje si� art. 4779 � 31 k.p.c.(postanowieniem z 4 pa�dziernika 2005 r. na podstawie art. 219 k.p.c. zarz�dzono po��czenie sprawy obj�tej sygn. II UZP 13/05 ze spraw� II UZP 12/05 do wsp�lnego rozpoznania zagadnienia prawnego).


II PZP 8/05 - z dnia 29 listopada 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Poznaniu

Przepisy art. 42 � 1-3 k.p. oraz art. 24113 � 2 k.p. nie maj� za-stosowania do wprowadzenia mniej korzystnych dla pracownika postanowie� porozumienia zbiorowego zawartego przez zak�adowe organizacje zwi�zkowe i sp�k� akcyjn� powsta�� wskutek komercjalizacji przedsi�biorstwa pa�stwowego, zmieniaj�cego porozumienie zbiorowe (pakiet socjalny) zawarte wcze�niej przez wymienione zak�adowe organizacje zwi�zkowe i przedsi�biorstwo pa�stwowe w zwi�zku z planowan� komercjalizacj� tego przedsi�biorstwa.


II PZP 7/05 - z dnia 29 listopada 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Poznaniu

Powszechne Towarzystwo Emerytalne przejmuj�ce zarz�dzanie otwartym funduszem emerytalnym ponosi odpowiedzialno�� za zobowi�zania pracownicze zlikwidowanego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.).


I UZP 3/05 - z dnia 25 listopada 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w �odzi:

"Czy zachodz� podstawy do pozbawienia rolnika emerytury przyznanej mu w trybie przepis�w ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu spo�ecznym rolnik�w indywidualnych i cz�onk�w ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z p�n. zm.) w przypadku gdy po 13 latach od daty podj�cia wyp�aty �wiadczenia okaza�o si�, �e rolnik w akcie notarialnym przekazuj�cym nast�pcy nieodp�atnie gospodarstwo rolne, nie ujawni� w akcie tym wszystkich nieruchomo�ci (grunt�w) b�d�cych w posiadaniu rolnika, a tym samym nie przekaza� w spos�b formalny ca�o�ci gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 59 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 53 tej ustawy, przy jednoczesnym faktycznym zaprzestaniu prowadzenia dzia�alno�ci rolniczej w dacie przyznania �wiadczenia?"
postanowiono odm�wi� podj�cia uchwa�y.


III BZP 2/05 - z dnia 23 listopada 2005 r. w sk�adzie 7 s�dzi�w na pytanie prawne sk�adu 3 s�dzi�w S�du Najwy�szego

Skarb Pa�stwa nie jest stron� w post�powaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodno�ci z prawem prawomocnego orzeczenia i nada� jej moc zasady prawnej.


III BZP 1/05 - z dnia 26 pa�dziernika 2005 r. w sk�adzie 7 s�dzi�w na pytanie prawne sk�adu 3 s�dzi�w S�du Najwy�szego

1. Skarga o stwierdzenie niezgodno�ci z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 k.p.c.) przys�uguje od orzecze�, kt�re sta�y si� prawomocne od 1 wrze�nia 2004 r.

2. Spadkobierca strony, kt�ra zmar�a po uprawomocnieniu si� wyroku wydanego w jej sprawie, jest legitymowany do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodno�ci z prawem prawomocnego orzeczenia.
Nadano uchwale moc zasady prawnej.


II UZP 10/05 - z dnia 29 wrze�nia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Gda�sku

Przy ustalaniu okres�w zatrudnienia warunkuj�cych nabycie prawa do emerytury w ni�szym wieku emerytalnym nie jest mo�liwe zaliczenie okresu pracy w szczeg�lnym charakterze do okres�w pracy w szczeg�lnych warunkach (� 15 i � 4 rozporz�dzenia Rady Ministr�w z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracownik�w zatrudnionych w szczeg�lnych warunkach lub w szczeg�lnym charakterze - Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).


I PZP 2/05 - z dnia 28 wrze�nia 2005 r. w sk�adzie 7 s�dzi�w na pytanie prawne sk�adu 3 s�dzi�w S�du Najwy�szego

Pracodawca nie ma interesu prawnego w ustaleniu na podstawie art. 189 k.p.c. przez s�d powszechny istnienia stosunku pracy zakwestionowanego przez organ podatkowy.


III SZP 2/05 - z dnia 20 wrze�nia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Warszawie:

"Czy S�d Ochrony Konkurencji i Konsument�w przeprowadzaj�c kontrol� legalno�ci post�powania administracyjnego przed Prezesem Urz�du Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przypadku stwierdzenia naruszenia przepis�w post�powania, kt�re stanowi� przes�anki wznowienia post�powania (art. 145 � 1 pkt 1-8 k.p.a.) lub przes�anki stwierdzenia niewa�no�ci decyzji (art. 156 � 1 pkt 1-7 k.p.a.) na podstawie art. 47964 � 2 k.p.c. uchyla zaskar�on� decyzj� bez konieczno�ci rozpoznania istoty sprawy?"
postanowiono przej�� spraw� do rozpoznania.


III SZP 1/05 - z dnia 20 wrze�nia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego - S�du Pracy i Ubezpiecze� Spo�ecznych w Krakowie

Dopuszczalne jest po��czenie si� dw�ch zwi�zk�w zawodowych polegaj�ce na tym, �e zwi�zek zawodowy przejmuj�cy przejmuje prawa i obowi�zki zwi�zku zawodowego przejmowanego, po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej prowadz�cej do rozwi�zania i wykre�lenia z rejestru zwi�zku przejmowanego.


II UZP 11/05 - z dnia 20 wrze�nia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Gda�sku:

"Czy sprawa o umorzenie nale�no�ci funduszu alimentacyjnego od os�b zobowi�zanych do aliment�w jest spraw� o �wiadczenie z tytu�u funduszu alimentacyjnego w rozumieniu art. 4778 � 2 pkt 6 k.p.c.?"
postanowiono odm�wi� podj�cia uchwa�y.


II UZP 8/05 - z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego w Jeleniej G�rze:

"Czy ubezpieczonemu, kt�ry celem udzielenia mu �wiadczenia zdrowotnego poza kolejno�ci� dost�pu do tego �wiadczenia, wprowadzon� przez �wiadczeniodawc� posiadaj�cego umow� z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie �wiadcze� zdrowotnych, zakupi� z w�asnych �rodk�w wyr�b medyczny s�u��cy wykonaniu tego �wiadczenia, przys�uguje w my�l art. 37 ust. 2 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) roszczenie o zrekompensowanie tego zakupu przez Narodowy Fundusz Zdrowia?"
postanowiono odm�wi� podj�cia uchwa�y.


I UZP 2/05 - z dnia 13 lipca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w �odzi

W razie niedope�nienia przez osob� prowadz�c� pozarolnicz� dzia�alno�� obowi�zku zg�oszenia do ubezpieczenia spo�ecznego na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze� spo�ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) organ rentowy jest uprawniony do wydania decyzji o zg�oszeniu do ubezpieczenia spo�ecznego (art. 83 w zwi�zku z art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy).


II UZP 6/05 - z dnia 12 lipca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego - S�du Pracy i Ubezpiecze� Spo�ecznych w Gorzowie Wlkp.

Sprawy dotycz�ce umorzenia nale�no�ci likwidowanego Fun-duszu Alimentacyjnego od os�b zobowi�zanych do aliment�w oraz od os�b, kt�re bezpodstawnie pobra�y �wiadczenia z Funduszu (art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzin-nych, Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) s� sprawami z zakresu ubezpiecze� spo�ecznych w rozumieniu art. 476 � 2 k.p.c., do rozpoznania kt�rych w�a�ciwy jest s�d okr�gowy (art. 477[8] � 1 k.p.c.).


II UZP 5/05 - z dnia 12 lipca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Gda�sku

Przez poj�cie "na ostanio zajmowanym stanowisku s�u�bowym" (art. 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym �o�nierzy zawodowych i ich rodzin, jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) nale�y rozumie� stanowisko, kt�re �o�nierz zawodowy zajmowa� zgodnie z wyznaczeniem na podstawie rozkazu personalnego Ministra Obrony Narodowej.


II UZP 4/05 - z dnia 12 lipca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Poznaniu:

"Czy uzyskiwanie przychodu przewidzianego w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo�ecznym z tytu�u wypadk�w przy pracy i chor�b zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) przez osob� uprawnion� do renty z tytu�u niezdolno�ci do pracy, do kt�rej naby�a prawo na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o �wiadczeniach z tytu�u wypadk�w przy pracy i chor�b zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze zm.) i kt�r� pobiera�a (i pobiera) w zbiegu z emerytur�, skutkuje zawieszenie prawa do �wiadcze� lub zmniejszenie ich wysoko�ci w sytuacji uko�czenia przez �wiadczeniobiorc� wieku okre�lonego w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze� Spo�ecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)?"
postanowiono odm�wi� podj�cia uchwa�y.


II UZP 7/05 - z dnia 7 lipca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego w Jeleniej G�rze

Nieuzupe�nienie przez stron� w wyznaczonym terminie braku apelacji polegaj�cego na nieoznaczeniu warto�ci przedmiotu zaskar�enia w sprawie o prawo maj�tkowe (art. 368 � 2 k.p.c.) mo�e stanowi� podstaw� jej odrzucenia (art. 370 k.p.c.), tak�e w sprawie z zakresu ubezpiecze� spo�ecznych.


III UZP 1/05 - z dnia 28 czerwca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Lublinie

Emerytur� w wysoko�ci ustalonej na podstawie art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-piecze� Spo�ecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) w zwi�zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wyp�aca si�, uwzgl�dniaj�c wyk�adni� tych przepis�w przyj�t� przez S�d Najwy�szy w uchwale z dnia 29 pa�dziernika 2002 r., III UZP 7/02 (OSNP 2003 nr 2, poz. 42), poczynaj�c od miesi�ca, w kt�rym powsta�o prawo do podwy�szenia (przeliczenia) �wiadczenia, jednak nie wcze�niej ni� za okres 3 lat poprzedzaj�cych bezpo�rednio miesi�c, w kt�rym zg�oszono wniosek o emerytur� (art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy).


III SPZP 1/05 - z dnia 28 czerwca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego we Wroc�awiu

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od postanowienia ko�cz�cego post�powanie w sprawie ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post�powaniu s�dowym bez nieuzasadnionej zw�oki.


II UZP 3/05 - z dnia 15 czerwca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Gda�sku

Wskazanie we wniosku o emerytur� tych samych 20 lat kalendarzowych z ca�ego okresu podlegania ubezpieczeniu, kt�re zosta�y przyj�te do obliczenia podstawy wymiaru uprzednio pobieranej renty oznacza, �e podstawa wymiaru emerytury mo�e by� obliczona w my�l art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze� Spo�ecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).


II PZP 4/05 - z dnia 9 czerwca 2005 r. w sk�adzie 7 s�dzi�w na pytanie prawne sk�adu 3 s�dzi�w S�du Najwy�szego

Na postanowienie s�du drugiej instancji oddalaj�ce za�alenie na postanowienie s�du pierwszej instancji o przekazaniu sprawy do rozpoznania wojew�dzkiemu s�dowi administracyjnemu przys�uguje kasacja.


I PZP 1/05 - z dnia 25 maja 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Katowicach

Tw�rca projektu wynalazczego stanowi�cego wz�r u�ytkowy ma prawo do wynagrodzenia od jednostki stosuj�cej ten projekt, kt�ra urzeczywistniaj�c wz�r u�ytkowy wytworzy�a urz�dzenie na w�asne potrzeby produkcyjne, osi�gaj�c z tego korzy�ci (art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 pa�dziernika 1972 r. o wynalazczo�ci, jedn. tekst: Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.).


I UZP 1/05 - z dnia 12 maja 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Katowicach

Do ustalenia wysoko�ci renty z tytu�u choroby zawodowej przyznanej na podstawie uprzednio obowi�zuj�cych przepis�w na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo�ecznym z tytu�u wypadk�w przy pracy i chor�b zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), z uwzgl�dnieniem zasady okre�lonej w art. 17 ust. 3 tej ustawy, nie jest wymagane przedstawienie nowej podstawy wymiaru �wiadczenia, kt�rej wska�nik wysoko�ci by�by wy�szy od przyj�tego poprzednio.


II PZP 3/05 - z dnia 5 maja 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Gda�sku

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpiecze� spo�ecznych radca prawny reprezentuj�cy stron� (osob� fizyczn�), b�d�c� przedsi�biorc� (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) nie jest obowi�zany do sk�adania o�wiadczenia, �e nie pozostaje w stosunku pracy (art. 89 � 3 k.p.c.).


II UZP 2/05 - z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego w Warszawie

W ramach art. 41 ust. 12 i 13 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze� spo�ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) Zak�ad Ubezpiecze� Spo�ecznych mo�e zakwestionowa� wysoko�� wynagrodzenia stanowi�cego podstaw� wymiaru sk�adek na ubezpieczenie chorobowe, je�eli okoliczno�ci sprawy wskazuj�, �e zosta�o wyp�acone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami wsp�ycia spo�ecznego lub zmierzaj�cej do obej�cia prawa (art. 58 k.c.).


II UZP 1/05 - z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Apelacyjnego we Wroc�awiu

Prawo do pobierania emerytury w zbiegu z rent� z tytu�u nie-zdolno�ci do pracy w zwi�zku z chorob� zawodow� (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo�ecznym z tytu�u wypadk�w przy pracy i chor�b zawodowych - Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest wy��czone w przypadku osi�gania przez uprawnionego przychodu, z kt�rym ��czy si� obowi�zek ubezpieczenia spo�ecznego - niezale�nie od jego wysoko�ci - tak�e wtedy gdy emeryt (m�czyzna) osi�gn�� wiek 65 lat (art. 26 ust. 3 wymienionej wy�ej ustawy w zwi�zku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze� Spo�ecznych - jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).


II PZP 2/05 - z dnia 10 marca 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego - S�du Pracy i Ubezpiecze� Spo�ecznych w Bydgoszczy

Przepis � 6 ust. 2 rozporz�dzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 pa�dziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunk�w podnoszenia kwalifikacji zawodo-wych i wykszta�cenia og�lnego doros�ych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) nie ma zastosowania do pracownika, kt�ry podj�� nauk� w szkole wy�szej bez skierowania pracodawcy.


II PZP 1/05 - z dnia 17 lutego 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego - S�du Pracy i Ubezpiecze� Spo�ecznych w Toruniu

1. W sprawie o sprostowanie za�wiadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu droga s�dowa jest dopuszczalna.
2. Do rozpoznania takiej sprawy w�a�ciwy rzeczowo jest s�d rejonowy - s�d pracy.


II PZP 13/04 - z dnia 10 lutego 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego w Jeleniej G�rze

Przepis art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta�towania przyrostu przeci�tnych wynagrodze� u przedsi�biorc�w oraz zmianie niekt�rych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) znajduje zastosowanie tylko do tych samodzielnych publicznych zak�ad�w opieki zdrowotnej, kt�re w dniu 1 stycznia 2002 r. zatrudnia�y powy�ej 50 pracownik�w.


II UZP 10/04 - z dnia 8 lutego 2005 r. w sk�adzie 7 s�dzi�w na pytanie prawne sk�adu 3 s�dzi�w S�du Najwy�szego

Okres odbywania zasadniczej s�u�by w obronie cywilnej do dnia 31 stycznia 1992 r. przez junaka pe�ni�cego obowi�zki stra�aka w zawodowej jednostce ochrony przeciwpo�arowej jest okresem r�wnorz�dnym ze s�u�b� w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz�du Ochrony Pa�stwa, Stra�y Granicznej, Pa�stwowej Stra�y Po�arnej i S�u�by Wi�ziennej oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.).


I PZP 9/04 - z dnia 8 lutego 2005 r. w sk�adzie 7 s�dzi�w na pytanie prawne sk�adu 3 s�dzi�w S�du Najwy�szego

Dopuszczalne jest wypowiedzenie przez pracodawc� warun-k�w umowy o prac� w okresie roku, w kt�rym wobec pracownika przej�tego w trybie art. 231 k.p. stosuje si� postanowienia dotychczasowego uk�adu zbiorowego pracy (art. 2418 � 1 k.p.), je�eli wywo�uje ono skutek po up�ywie tego roku (art. 2418 � 2 k.p.).


III SPP 115/04 - z dnia 19 stycznia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego w Poznaniu

Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post�powaniu s�dowym bez nieuzasadnionej zw�oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) stosuje si� do przewlek�o�ci post�powania egzekucyjnego istniej�cej w dniu wej�cia w �ycie tej ustawy.


III SPP 113/04 - z dnia 19 stycznia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego w Poznaniu

Ustaw� z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post�powaniu s�dowym bez nieuzasadnionej zw�oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) stosuje si� do przewlek�o�ci post�powania istniej�cej w dniu wej�cia jej w �ycie.


III SPP 109/04 - z dnia 19 stycznia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego w Sieradzu

Skarga strony na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy o roszczenia pracownika ze stosunku pracy bez nieuzasadnionej zw�oki jest wolna od op�aty sta�ej, o kt�rej mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post�powaniu s�dowym bez nieuzasadnionej zw�oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843).


I PZP 11/04 - z dnia 11 stycznia 2005 r. w sk�adzie 3 s�dzi�w na pytanie prawne S�du Okr�gowego - S�du Pracy i Ubezpiecze� Spo�ecznych w Krakowie

Powo�anie dokonane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 pa�dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia�alno�ci kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 ze zm.) stanowi podstaw� nawi�zania stosunku pracy w rozumieniu art. 68 k.p. z dyrektorami instytucji kultury.designed by www.madeyourweb.com