Menu Content/Inhalt
Strona g��wna

Advertisement
Artyku�y dla pracodawcy
Prawne aspekty szkole� pracowniczych
Autor: El�bieta Moro�   
Kodeks pracy nak�ada na pracodawc� obowi�zek u�atwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, �e pracodawca jest zobowi�zany do finansowania szkolenia "na ��danie" pracownika. Wzajemne relacje pracodawcy i pracownika w zakresie zagadnie� zwi�zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych precyzuj� konkretne przepisy. Najcz�ciej zalecenie dotycz�ce u�atwiania pracownikom dokszta�cania si� jest realizowane na podstawie przepis�w rozporz�dzenia w sprawie zasad i warunk�w podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta�cenia og�lnego doros�ych. Warto pami�ta�, �e istniej� grupy zawodowe (np. s�u�ba zdrowia, nauczyciele), dla kt�rych stosuje si� inne przepisy. Tak�e zasady szkolenia bezrobotnych oraz zakres �wiadcze� przys�uguj�cych po uko�czeniu szkolenia reguluj� odr�bne przepisy.
Czytaj ca�o��...
Rozmowa kwalifikacyjna - na co zwr�ci� uwag�?
Autor: El�bieta Moro�   
Pracodawcy zajmuj�c si� rekrutacj� pracownik�w korzystaj� z metod pozwalaj�cych wybra� najlepszych kandydat�w. Musz� dostrzec te osoby, kt�re maj� najwi�kszy potencja� oraz te, kt�re doskona�� autoprezentacj� tuszuj� brak wiedzy i umiej�tno�ci niezb�dnych do pracy na wybranym stanowisku. Aby zrealizowa� te cele, potrzebna jest wiedza, jak prawid�owo oceni� fachowo�� oraz predyspozycje.
Czytaj ca�o��...
Zmiany w zespole sprzeda�y
Autor: Andrzej Niemczyk, Wies�aw Grzesik, Jerzy Pa�nik   
Zmiany w dziale handlowym - je�li s� �le wprowadzone - oznaczaj� spadek sprzeda�y i pogorszenie wynik�w ca�ej firmy. Mo�na je jednak wprowadza� bez szkody dla motywacji w zespole i wynik�w handlowych. Byle robi� to z g�ow�.
Czytaj ca�o��...
Rekrutacja wewn�trzna czy zewn�trzna? Wady i zalety.
Autor: El�bieta Moro�   
Ka�demu pracodawcy zale�y na tym, aby zatrudnia� produktywnych, kompetentnych pracownik�w wsp�dzia�aj�cych ze sob� w interesie firmy. Wyb�r os�b na wakuj�ce stanowiska to priorytetowy element w procesie budowania zaufanego zespo�u. Rozpoczynaj�c proces rekrutacji warto wiedzie�, jaki wp�yw na nastroje i zachowania pracownik�w w firmie mog� wywrze� poszczeg�lne strategie rekrutacyjne.
Czytaj ca�o��...
Prawne aspekty rekrutacji pracownik�w
Autor: El�bieta Moro�   
Prowadz�c dzia�ania rekrutacyjne trzeba pami�ta�, �e istniej� regulacje prawne ograniczaj�ce dowolno�� formu�owania wymaga� wobec kandydat�w oraz zbierania informacji o nich. Najwa�niejsze obowi�zuj�ce obecnie przepisy dotycz� przetwarzania danych osobowych, r�wnego traktowania w zatrudnieniu oraz informacji, kt�rych mo�na wymaga� od kandydata do pracy.
Czytaj ca�o��...
M�odzi pracownicy w Twojej firmie
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka przeznaczona jest dla pracodawcy zatrudniaj�cego m�odych pracownik�w. Poza wynikaj�cymi z kodeksu pracy obowi�zkami pracodawca ma wiele mo�liwo�ci stworzenia przyjaznego �rodowiska pracy – ulotka zawiera m.in. przyk�ady tzw. dobrych praktyk.
Czytaj ca�o��...
Mi�kki szef
Autor: Andrzej Niemczyk, Jerzy Pa�nik, Wies�aw Grzesik   
Wielu handlowc�w bardzo lubi, kiedy kieruje nimi prze�o�ony preferuj�cy mi�kki styl zarz�dzania. Wielu, ale nie wszyscy. Okazuje si�, �e �agodne traktowanie podw�adnych cz�sto mo�e obr�ci� si� przeciwko szefowi lub jego podw�adnym.
Czytaj ca�o��...
Jednakowe prawa, r�wne traktowanie. Informacje dla pracodawc�w.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Zagadnienia r�wnego traktowania kobiet i m�czyzn w zatrudnieniu: okre�lenie dyskryminacji bezpo�redniej i po�redniej, poprawno�� w procesie rekrutacji, wynagrodzenie os�b zatrudnionych, sankcje karne z tytu�u naruszenia zasady r�wnego traktowania. Tak�e: propozycja dobrej praktyki – zapobieganie poprzez informacj� na terenie zak�adu pracy.
Czytaj ca�o��...
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymaga� w zakresie bhp.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Publikacja jest adresowana do os�b odpowiedzialnych za stan bhp w ma�ych zak�adach pracy i stanowi rodzaj listy kontrolnej zawieraj�cej wykaz najwa�niejszych wymaga� dyrektywy 89/655/EWG z wybranymi przyk�adami dzia�a� dostosowawczych. Nie uwzgl�dniono dodatkowych wymaga� dla maszyn mobilnych i do podnoszenia �adunk�w - dostosowanie do wymaga� tej grupy maszyn powinno by� oceniane przez firmy specjalistyczne.
Czytaj ca�o��...
Poradnik dla pracodawc�w z zak�ad�w przetw�rstwa owoc�w i warzyw.
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Dostosuj sw�j zak�ad do obowi�zuj�cego prawa pracy. Poradnik dla pracodawc�w z zak�ad�w przetw�rstwa owoc�w i warzyw. Lista kontrolna.
Czytaj ca�o��...
<< Start < Poprzednia 1 2 Nast�pna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 15 z 30
designed by www.madeyourweb.com